Konkursy

W naszej szkole realizowana jest ogólnopolska kampania społeczna
pt. „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.
Organizatorem wysyłania kartek świątecznych jest Fundacja „Dbam o Mój Zasięg” z siedzibą w Gdańsku. 80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 17c/3.

Fundacja zaprasza również do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dzieci kartki świątecznej wg
własnego pomysłu (technika dowolna, rodzaj pracy płaski, format max. A4).
5. Konkurs plastyczny realizowany jest w dwóch kategoriach:
a. Kategoria A: kartka wykonana samodzielnie
b. Kategoria B: kartka wykonana we współpracy z rodzicem.
Regulamin konkursu
https://idaswieta.com/wp-content/uploads/2022/08/2022_IDASWIETA_konkurs_indywidualny.pdf

DLACZEGO WYSYŁANIE KARTEK JEST WAŻNE:

 • Sprawiają ogromną najszczerszą radość dla odbiorcy.
 • To szansa by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy do osób najbliższych. Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem gdy na nie spoglądamy.
 • Napisane kartki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować. Nie potrzebujemy do tego stałego połączenia wi-fi - możemy tworzyć je
  w każdym miejscu, o każdej porze, angażując bliskich.
 • Poprzez własnoręczne skreślenie kilku słów podkreślamy wyjątkowość osób do których wysłaliśmy kartkę świąteczną.

https://idaswieta.com/

„Anioły Bożonarodzeniowe”

Zasady konkursu:

Prace konkursowe powinny zostać wykonane według następujących zasad:

   • Format przestrzenny: wysokość około 30-50 cm
   • Technika: dowolna (materiały papiernicze, różnorodne masy plastyczne, ceramika, szyte z materiałów)
   • Techniki mogą być mieszane (z wyłączeniem szklanych materiałów, artykułów żywnościowych -kasz, makaronu itp.)
   • Anioł powinien stać bez podpierania, dozwolona jest także forma wisząca.
   • Do anioła należy przymocować kartkę ze sztywnego papieru z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
   • Miejsce składania aniołków: świetlica szkolna.
   • Termin 14 grudnia 2022r.

ZAPRASZAMY!

 1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji chemicznych np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz o zasadach ochrony środowiska naturalnego.
 2. Działanie służy popularyzowaniu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, oddziałuje na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie.
 3. Konkurs promuje prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
 4. Materiały edukacyjne dotyczące tematyki rymowanki dostępne są na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl w sekcji „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3618&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c154749f51f80da4e7eeb6af699e1292
Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008 - 2012, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.
 2. Uczestnik z racji niepełnoletności musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.
 3. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału nagrodzeni laureaci poprzednich edycji konkursu.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.
 2. Autorem rymowanki powinien być uczestnik konkursu.
 3. W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie.

Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.

 1. Do konkursu uczestnik może przekazać tylko jedną pracę konkursową.

Zgłaszane prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, posiadających znamiona plagiatu lub naruszających osobiste i majątkowe prawa Organizatora, a także osób trzecich. Rymowanki nie mogą zawierać treści zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w dobre obyczaje, zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
Warunki uczestnictwa

 1. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest również dołączenie do zgłaszanej pracy wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1). Zgłoszenia niespełniające tych wymogów nie będą podlegały ocenie.

Prace należy składać do biblioteki szkolnej do dn. 1 marca 2023 r.

Monika Rodakowska

Termin oddania prac do biblioteki szkolnej: 25 października 2022 r.

organizowanego przez
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, we współpracy z Gminą Garbatka - Letnisko

 • TEMATYKA KONKURSU
 • rysunek ilustrujący scenę z życia bocianów w gnieździe w miejscowości Molendy
 • propozycja imion dla pary bocianów w transmitowanym gnieździe na stronie: http://www.garbatkaletnisko.pl/
 • CELE KONKURSU
 • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej na podstawie prowadzonych przez siebie obserwacji
 • Wskazanie różnorodnych źródeł pozyskiwania wiedzy o najbliższym środowisku
 • Plastyczny wyraz wiedzy przyrodniczej
 • Dostrzeganie piękna i złożoności otaczającej przyrody
 • Stworzenie możliwości odniesienia sukcesu młodemu obserwatorowi przyrody
 • UCZESTNICY

Wszyscy uczniowie samorządu Gminy Garbatka.
Prace oceniane będą w 4 kategoriach:

 • Dzieci z oddziałów przedszkolnych
 • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 • Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
 • Uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej
 • ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie
 • Uczestnicy wykonują prace plastyczne według następujących wymagań:
 • Rysunek  (wykonany dowolną techniką w formacie A4) przedstawiający scenę z życia bocianów w gnieździe zaobserwowaną na stronie http://www.garbatkaletnisko.pl/
 • W górnej części rysunku znajdują się imiona dla każdego z pary bocianów
 • Na rewersie pracy uczestnik konkursu zamieszcza: swoje imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły/oddziału/przedszkola
 • Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualnego autorstwa
 • Prace należy dostarczyć na adres Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego (ul. Radomska 7, 26-670 Pionki)  lub drogą mailową wysłać zeskanowaną pracę na adres M-ŚTO:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Komisja konkursowa ogłosi wyniki na MŚTO: www.m-sto.org
 • Nagrody wręczone zostaną w budynku świetlicy w Garbatce ul. Kochanowskiego
 • TERMINY
 • 1-10 czerwca 2022r. – składanie prac konkursowych do szkolnego koordynatora konkursu wyznaczonego przez dyrektora placówki
 • Do 15 czerwca 2022r. dostarczenie prac konkursowych/zeskanowanych prac
 • Do 20 czerwca 2022r. ogłoszenie wyników
 • 21 czerwca 2022r. uroczyste wręczenie nagród
 • ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

http://www.garbatkaletnisko.pl/teksty,aktualnosci,1,1,poznajemy_ptasich_sasiadow_relac,2128.html

http://m-sto.org/index.php/a-ktualnosci/557-ptasi-s%C4%85siedzi

 • NAGRODY

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
Laureaci konkursu nagrodzeni będą cennymi upominkami, gadżetami, książkami

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Cele konkursu: zwrócenie uwagi na piękno i bogactwo przyrody leśnej w kontekście ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie wśród uczestników konkursu postaw proekologicznych, wzbudzanie uczuć patriotycznych poprzez odkrywanie i poznawanie pięknych krajobrazów leśnych naszego kraju, rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

 1. Uczestnicy wykonują pracę ilustrującą leśny pejzaż o dowolnej porze roku, w dowolnym ujęciu (zawężonym lub panoramicznym). W kompozycji malarskiej oprócz różnorodności drzew i roślin można uwzględnić postaci zwierząt, jak również zbiorniki wodne czy pojedyncze małe obiekty architektoniczne typu stara chata, most itp).
 2. Technika wykonania prac: dowolne techniki malarskie i rysunkowe
 3. Format prac: maksymalnie 50cm x 70cm
 4. Prace należy dostarczyć najpóźniej do 14 czerwca 2022 r. do Pani Agaty Styczyńskiej.

 Główne założenia konkursu:
1. promocja twórczości Aleksandra Fredry wśród dzieci i młodzieży,
2. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych,
3. upowszechnianie inicjatyw twórczych.

Adresaci konkursu: Uczniowie szkół w kategoriach:
1. szkoły podstawowe klasy I - IV,
2. szkoły podstawowe klasy V - VIII,

 Przepisy ogólne:
1. wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej konkretnym dziełem A. Fredry (wierszem, bajką, komedią, etc.);

 1. format pracy: A-3;
 2. wykonanie pracy w technice rysunkowej (ołówek, węgiel, tusz, kredka) lub malarskiej (pastele olejne, farby: plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe);

Termin oddawania prac: 18 maja 2022r.

Miejsce oddawania prac: świetlica - pani Agata Styczyńska.

Cześć! Jestem nową biblioteczną maskotką. Niestety nie mam jeszcze imienia. Ogłaszam więc konkurs dla klas I-VIII na imię dla mnie, a właściwie dwa imiona. Bardzo chcę mieć dwa imiona: pierwsze w języku polskim, a drugie w języku ukraińskim.

Na propozycje imion czekam do 25 marca 2022 r. Propozycje proszę przynosić na kartce do szkolnej biblioteki (kartka powinna zawierać: imię dla mnie, imię i nazwisko oraz klasę autora) lub przesłać drogą elektroniczną do pani Moniki Rodakowskiej (przez dziennik Librus).

Zapraszam do udziału w konkursie.

KRUS zaprasza dzieci do udziału w 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – bo ryzyko upadków znamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w  XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod honorowympatronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznej edycji brzmi:  „Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadków znamy”. Do współorganizacji XII edycji ww. Konkursu w roku 2022 terenie województwa mazowieckiego przystąpiło Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Zadaniem Konkursu jest  wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym. Zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe  ( kl.0-III i IV-VIII).
Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu. Prac nie należy oprawiać.

Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS w Kozienicach za pośrednictwem szkół upływa z dniem 1 kwietnia  2022 r.

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” znaleźć można źródło wiedzy, z której dzieci dowiedzą się co można zrobić, żeby wspomóc rodziców w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Tu znajdują się min.: film pt.: „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabierze dzieci na wirtualny spacer po gospodarstwie oraz szkolenie e-learningowe: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w którym wraz z trojgiem sympatycznych dzieci poznać  można najczęściej występujące w gospodarstwach sytuacje niebezpieczne.

Serdecznie zapraszamy!

Prace przekazujemy do 28 marca 2022 r.   do pani Jędrasek lub do pani Styczyńskiej.

Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, która będzie przedstawiała zmiany, jakie w parkach narodowych dokonały się dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym polskich parków narodowych oraz o Funduszach Europejskich. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz klas IV-VI. 

OGÓLNE ZASADY KONKURSU 1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczniów klas od I-VI Szkół podstawowych. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: I grupa wiekowa – uczniowie klas I-III II grupa wiekowa – uczniowie klas IV –VI 2. Konkurs jest organizowany w ramach Kampanii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Uczniów Szkół podstawowych.

Praca Konkursowa polega na stworzeniu pracy plastycznej przedstawiającej wybrany Park Narodowy oraz zmiany jakie zaszły w tym Parku dzięki Funduszom Europejskim. Na pracy plastycznej Uczeń przedstawia wybrany przez siebie Park Narodowy. Wybór Parku dokonywany jest w oparciu o 23 filmy dostępne na stronie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G
oraz 6 krótkich filmów dostępnych pod linkiem
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb

Wymagania dotyczące Pracy Konkursowej: a) praca plastyczna w technice (z wyłączeniem elementów trójwymiarowych oraz wystających): rysowanie kredkami świecowymi lub ołówkowymi, malowanie pastelami, malowanie farbami, kolaż, techniki mieszane (np. farby i kredki). b) format A4, papier biały; c) Praca Konkursowa musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez Ucznia, nigdzie wcześniej niepublikowana i nie przedstawiana na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie; d) podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy na odwrocie pracy (Prace Konkursowe biorące udział w Konkursie muszą być podpisane na odwrocie imieniem  i nazwiskiem Ucznia, Nazwą i adresem reprezentowanej Szkoły oraz numerem klasy, do której Uczeń uczęszcza).

Termin nadsyłania prac do Organizatora upływa w dniu 28 lutego 2022 r.
Szkoły biorące udział w Konkursie dokonują wewnętrznej selekcji Prac Konkursowych przygotowanych przez Uczniów i przesyłają do Organizatora wyłącznie zwycięskie Prace Konkursowe wyłonione w poszczególnych grupach wiekowych.

NAGRODY 1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla Laurentów Konkursu w każdej grupie wiekowej: a) 2 nagrody główne za zdobycie pierwszego miejsca w każdej grupie wiekowej b) 2 nagrody za zdobycie drugiego miejsca w każdej grupie wiekowej c) 2 nagrody za zdobycie trzeciego miejsca w każdej grupie wiekowej d) Wyróżnienia. 2. Nagrodą główną za zdobycie pierwszego miejsca w każdej grupie wiekowej jest: a) Jednodniowa wycieczka do Parku Narodowego dla całej klasy, której Uczeń wywalczył pierwsze miejsce w Konkursie. W ramach nagrody Organizator zapewnia: transport autokarem do i z Parku Narodowego zlokalizowanego najbliżej Szkoły, która zajęła pierwsze miejsce w Konkursie w każdej grupie wiekowej, • wyżywienie podczas wycieczki, • zwiedzanie Parku Narodowego pod okiem przewodnika ukierunkowane na wskazanie zmian, które zaszły dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, • ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pois.gov.pl/konkurs-plastyczny

Anna Szczypińska

Zapraszamy uczniów  klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym "Kot" Konkurs organizowany jest w związku ze Światowym Dniem Kota przypadającym na 17.02.2022 r. Konkurs ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka i niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które kiedyś miały dom, ale go utraciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.

2. Cele konkursu
- promocja talentu dzieci i młodzieży,
- poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
- wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,
- kształtowanie postaw empatycznych, uwrażliwiających na piękno,
- edukacja poprzez promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania tymi niezwykłymi zwierzętami, które swą tajemniczą i niezależną naturą zasłużyły na obchody Dnia Kota na świecie.

Uczestnicy konkursu plastycznego „Kot” mogą wykonać prace:

 • w technice płaskiej (np. rysunek, malarstwo, collage, wydzieranka) Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, płaskich ale, może posiadać fakturę.
 • w formacie A4 na papierze technicznym
 • rzeźba z gliny, plasteliny, masy solnej lub innych trwałych materiałów

Zapraszamy po "kocie inspiracje" do szkolnej biblioteki

3. Terminy
Prace należy  dostarczyć do p. R.Jędrasek, p. Moniki  Rodakowskiej do 28 lutego 2022 r.

Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu pt. „Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego” jest Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

2. CEL KONKURSU:
a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych,
b) edukacja dzieci na temat zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową,
c) zmotywowanie uczestników Konkursu do zdobycia wiedzy na temat wyglądu, symboliki
oraz sposobu wykonywania tradycyjnej palmy wielkanocnej w regionie radomskim,
d) rozwijanie zdolności manualnych dzieci;

3. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej
Kategoria II: IV-V klasa szkoły podstawowej
Kategoria III: VI-VIII klasa szkoły podstawowej

4. TERMIN KONKURSU:
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy razem z wypełnioną Kartą Zgłoszenia w terminie do dnia 1 kwietnia (piątek) 2022 roku na adres:
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom.

5. PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem Konkursu są własnoręcznie wykonane palmy wielkanocne.
Palma powinna być samodzielnym dziełem dziecka. Dopuszcza się ewentualną pomoc rodzica bądź opiekuna plastycznego w trakcie wykonywania trudniejszych elementów palmy.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną palmę wielkanocną.
b) Palma powinna uwzględniać tradycyjne materiały służące do jej wykonywania
oraz zwyczajowe techniki zdobnicze.
c) Długość palm wielkanocnych nie powinna przekraczać jednego metra. Dłuższe palmy nie będą podlegały ocenie!
d) Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą imię
i nazwisko autora, klasę, do której uczęszcza oraz nazwę szkoły.
e) W Konkursie wyklucza się uczestnictwo dzieci pracowników Organizatora.

 

7. KRYTERIA OCENY:
a) Oceny palm wielkanocnych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.
b) W Konkursie ocenie podlegać będą palmy wielkanocne według następujących kryteriów:
- zastosowanie tradycyjnych materiałów służących do wykonywania palm wielkanocnych
w regionie radomskim oraz zwyczajowych technik zdobniczych (w skali 1-10 punktów),
- staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne (w skali 1-5 punktów);
Maksymalnie można uzyskać 15 punktów.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
a) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas Uroczystości Niedzieli Palmowej w dniu 10 kwietnia 2022 roku w Muzeum Wsi Radomskiej.
b) Palmy wielkanocne, które wezmą udział w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w zabytkowej kaplicy z Rdzuchowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.
c) Dla laureatów Konkursu w trzech kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

Prace można oddawać do 29 marca do p.Styczyńskiej i do p.Jędrasek.

KONKURS DLA KLAS I-VIII
„Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) Tradycyjna ozdoba choinkowa
W tej kategorii dopuszczalne jest wykorzystanie następujących materiałów: papier, bibuła, tzw. „sreberka” lub „złotka”, słoma, koraliki, włóczka, nici, tektura, szablony z tektury lub oleodruki (twarze aniołków, baletnic itp.), wydmuszki jaj, wata, orzechy, opłatki.

b) Współczesna ozdoba choinkowa
W tej kategorii wybór materiałów służących do wykonania ozdoby choinkowej oraz techniki jest dowolny. Nie dopuszcza się stosowania powszechnie dostępnych zestawów służących do tworzenia zabawek na choinkę.

 • Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało się ją powiesić na choince.
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.
 • Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą następujące dane Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy.

Termin składania prac: 12 STYCZNIA 2022r.
PRACE PRZYJMUJĄ: P. STYCZYŃSKA, P.JĘDRASEK
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!

„Ilustracja hasła promującego
zdrowy styl życia i odżywiania”.

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs polega na przygotowaniu plakatu promującego zdrowy  styl życia, zdrowe odżywianie.
 2. Każdy plakat powinien zawierać hasło promujące zdrowy styl życia (hasło powinno być wymyślone przez ucznia a nie kopiowane z innych źródeł) oraz plastyczną ilustrację hasła.
 3. Plakat powinien być wykonany samodzielnie w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane…) w formacie A4 lub A3.
 4. Na odwrocie plakatu powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, klasa.
 5. Termin oddania prac: 10 grudnia 2021r.
 6. Miejsce składania prac: wychowawcy klas IV i V oraz p. Styczyńska.

Temat: Bajka – Przytulajka
Rodzicu! Zdobądź książkę do klasowej biblioteczki swojego dziecka!
Zbliża się Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla rodziców uczniów klas 1-3 na „Bajkę – Przytulajkę”.
Celem konkursu jest budowanie więzi między dziećmi a ich rodzicami/opiekunami oraz popularyzacja czytelnictwa.
Konkurs polega na ułożeniu bajki, której głównym bohaterem będzie pluszowy miś.
Praca konkursowa powinna być napisana czcionką Times New Roman 12 i nie może przekraczać 1 strony formatu A4. Praca może być także napisana odręcznie.
Każda praca powinna zawierać dane autora: imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko i klasę dziecka, któremu bajka jest dedykowana.
Pracę należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 1 grudnia 2021 roku (lub przekazać dziecku).
Nagrodą będzie książka zawierająca odpowiednią adnotację (imię i nazwisko osoby nagrodzonej, datę, nazwę konkursu oraz dołączoną pracę konkursową) i przekazana do klasowej biblioteczki.
Monika Rodakowska – nauczyciel bibliotekarz