Aktualności cyfrowobezpiecznych

CYBERPRZEMOC TO:

 • nękanie, szantażowanie i straszenie z użyciem sieci lub telefonu komórkowego,
 • publikowanie bądź rozsyłanie ośmieszających zdjęć, informacji, filmów z użyciem Internetu lub telefonu,
 • umieszczanie w Internecie
  lub z użyciem telefonu komórkowego ośmieszających zdjęć, filmów i informacji.
 • podszywanie się pod inną osobę.

Cyberprzemoc dotyczy zazwyczaj dzieci i młodzieży.
Badania pokazują, że obecnie przemocy w sieci doświadcza co drugie dziecko w Polsce.
PAMIĘTAJMY!
Cyberprzemoc może przytrafić się każdemu, również naszemu dziecku.
Badania przeprowadzone w 2007 r. wykazały, że:

 • 57%  dzieci stało się przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew swojej woli,
 • 52%  dzieci miało do czynienia z przemocą werbalną
  w Internecie lub przez telefon komórkowy,
 • 47%  dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania,
 • 29%  dzieci przyznało, że ktoś podawał się za nie wbrew ich woli,
 • 21%  dzieci doznało poniżania, ośmieszania
  i upokorzenia
 • 16%  dzieci doświadczyło straszenia i szantażowania.

Jakie konsekwencje prawne może ponieść sprawca cyberprzemocy?

 • W dniu 6 czerwca 2011 r. weszła w życie poprawka do ustawy – Kodeks karny, opublikowana w Dz.U.2011nr 72 poz. 381, uznająca cyberprzemoc, jak i stalking w Polsce za czyn zabroniony. Obecnie czyn ten podlega karze na podstawie art. 190a Kodeksu Karnego:

paragraf 1: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
paragraf 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
paragraf 3: Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
paragraf 4: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 • W stosunku do małoletnich, czyli osób do 18 roku życia wszystkie działania prawne realizują rodzice lub opiekunowie prawni.
 • Jeżeli sprawcą cyberprzemocy jest osoba do 17 roku życia działania w sprawie realizuje Sąd rodzinny i nieletnich- to tam składamy zawiadomienie o czynie zabronionym.
 • Jeżeli zgłosimy przestępstwo a policja i prokuratura rozpoczną postępowanie, dziecko jako pokrzywdzony jest jednocześnie świadkiem przestępstwa i w związku z tym będzie przesłuchiwane.
 • W polskim prawie istnieje obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policje.
 • Sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego a także do współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno - pedagogiczna lub inną poradnią specjalistyczną oraz lekarzem lub zakładem leczniczym oraz zobowiązać rodzica lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody, którą nieletni wyrządził. Nadto gdy rodzice lub opiekunowie uchylą się od wykonania nałożonych obowiązków przez Sąd Rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 zł.
Uczniowie klas  I-III podczas zajęć świetlicowych wykorzystali kolorowanki do dyskusji na temat bezpieczeństwa w Internecie. Powstały ciekawe kolorowanki z sentencjami, przestrogami i zabawnymi myślami na temat bezpieczeństwa w Internecie . Swoje prace  uczniowie zaprezentowali na wystawie na terenie szkoły.
Uczniowie opracowali Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie.
Od Dni Bezpiecznego Internetu we wszystkich klasach prowadzone są zajęcia i rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa w Internecie. Każda klasa IV-VI  (6klas) opracowała klasowe zasady.  Wszystkie klasowe propozycje zostały zebrane przez przedstawicieli samorządów klasowych. Przedstawiciele wspólnie ze szkolnym mentorem  cyberbezpieczeństwa i nauczycielami informatyki wypracowali jednolite zasady bezpieczeństwa. Zasady te zostały wprowadzone zarządzeniem dyrektora.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej (25 uczniów) w lutym realizowali hasło tygodnia "Bezpieczny Internet”. Podczas całego tygodnia odbyły się pogadanki, odgrywane były scenki dramowe, realizowane działania plastyczne. Podczas zajęć uczniowie zapoznani zostali z zagrożeniami związanymi z Internetem oraz bezpieczeństwem w kontaktach z innymi użytkownikami,

W ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl Mały Samorząd Uczniowski współdziałając z klasami III PSP zaprezentował plakaty informujące o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci. Uczniowie klasy IIIa i IIIc zainspirowani opowiadaniem Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel „O chłopcu, który się zagubił” przygotowali plakaty z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

Nauczyciele uczestniczyli w konferencji ,,Bezpieczeństwo w Internecie’’. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

Praca literacka nagrodzona w konkursie (I miejsce). Autor: Filip Matejszczak

 Pewnego dnia bardzo wcześnie wstałem, bo obudził mnie zły sen. Można powiedzieć, że to był zły koszmar! Nie chciało mi się już spać, więc wstałem, ubrałem się i poszedłem do kuchni, gdzie czekał na mnie mój osobisty robot  ze śniadaniem. W naszym domu bardzo szybko przyrządza się poranne posiłki. W kuchennym blacie znajduje się kilkanaście kolorowych przycisków. Każdy z mich  służy do czegoś innego, np.: pomarańczowy oznacza owoce i warzywa, biały-sól lub cukier, zielony- rodzynki. Tego dnia Frank, bo tak ma na imię robot, o którym przed chwilą wspomniałem, przygotował specjalnie dla mnie tosty z ciągnącym serem, szynką i ketchupem oczywiście…

Wśród uczniów klas IV-VI ogłoszony został konkurs literacki :
Zadanie dla uczniów:
Wyobraź sobie, ze przenosisz się w czasie o 100 lat (wybierz opcję a lub b):
a) do 1918 roku
Napisz opowiadanie przedstawiające jeden dzień z Twojego życia w tamtych czasach. Weź pod uwagę brak urządzeń technologicznych typu telefon, komputer, Internet.
b) do 2118 roku
Napisz opowiadanie przedstawiające jeden dzień z Twojego życia w tamtych czasach. Weź pod uwagę rozwój i wykorzystanie urządzeń technologicznych typu telefon, komputer, Internet, roboty.

Gdy porównamy zabawy współczesnych dzieci z zabawami charakterystycznymi dla dzieciństwa ich pradziadków, dziadków, a nawet rodziców, dostrzeżemy szereg istotnych różnic, z których najważniejsza jest chyba ta, iż obecnie dzieciństwo spędza się w czterech ścianach przed komputerem lub telewizorem. Zabawa jest dominującą formą aktywności dziecięcej. Najistotniejszą wartością zabawy jest jej twórczy charakter. Bywa ona znakomitą formą ujawnienia się w pełni osobowości dziecka. Każda zabawa dostarcza dziecku różnorodne możliwości dla samospełnienia dziecięcych marzeń i pragnień, a nadto umożliwia mu opanowanie w pewnym zakresie wielu sprawności. Dostrzegając te problemy nauczyciele spotkali się na warsztatach dotyczących zabaw integracyjnych. Aktywnie pracowali poznając gry i zabawy które wykorzystają w pracy z uczniami. Szczególna uwaga została zwrócona na możliwości integracji zespołów klasowych, angażowania uczniów nieśmiałych, wycofanych.

Podczas  matematyki  wykorzystywana jest na lekcji tablica multimedialna. Uczniowie bardzo chętnie przeszukują strony internetowe zawierające gry rozwijające logiczne myślenie np. matzoo.pl

Wychowawca klasy VII przeprowadził lekcję na temat "Przeciwdziałanie cyberprzemocy”. Podczas lekcji została wykorzystana tablica multimedialna. Uczniowie obejrzeli również film.

Po opracowaniu przez uczniów netykiety nastąpił czas przypomnienia zasad obowiązujących w realu. Wychowawcy  klas I-VI przeprowadzili lekcję ,,Kultura na co dzień”.

Szkoła uczestniczyła w obchodach  Dnia Bezpiecznego Internetu 2018  organizowanego  przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Państwowy Instytut Badawy NASK,

Po omówieniu zagadnienia praw autorskich w Internecie na lekcjach informatyki zagadnienia zostały umieszczone w kąciku prawnym na korytarzu szkolnym Dotyczyły one najczęściej naruszanych praw autorskich, co stanowi przedmiot prawa autorskiego, gdzie zgłosić naruszenie praw autorskich oraz konsekwencje naruszania praw autorskich.