Procedury

obowiązujące od 26 października

1. Szkoła realizuje zdalne nauczanie, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów  z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
2. Udział w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy dla uczniów. Uczestnictwo w lekcjach jest monitorowane przez nauczycieli i wychowawców poprzez udział w lekcji online, odczytywanie wiadomości od nauczycieli oraz bieżącą pracę ucznia na poszczególnych lekcjach.
3. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej lub prowadzi lekcje online wykorzystując e - dziennik, służbową pocztę elektroniczną oraz Microsoft Teams.
4. W czasie trwania lekcji on-line oraz użytkowania platformy Microsoft 356 aplikacji Microsoft Teams lub innych, co do zasady zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa autorskiego  (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83  ustawa  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych)  nie można rozpowszechniać cudzego wizerunku bez zgody osoby na nim przedstawionej między innymi nauczycieli, uczniów, rodziców.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia lub rodzica zakazu rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia osoby nagrywanej bądź sfotografowanej przysługują roszczenia wymienione w art. 78 ust. 1 (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83  ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

 • żądanie zaniechania rozpowszechniania wizerunku,
 • usunięcia skutków niezgodnego z prawem rozpowszechniania
 • żądanie odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia lub przekazania określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jednocześnie osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia na działanie będące niezgodnym z prawem przetwarzaniem jej wizerunku skargi do organu nadzorczego, a także prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.
5. W przypadku naruszenia zakazu rozpowszechniania wizerunku Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko zawiadomi właściwe  w sprawie organy ścigania. Za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych popełnionych przez dzieci zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego obowiązuje odpowiedzialność Rodziców.
6. Nauczyciel określa terminy, warunki i formy zaliczenia danego materiału.
7.Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczycieli oraz odsyłania zadań w wyznaczonym terminie i w sposób wskazany przez nauczyciela.
8.Jeśli uczeń nie ma możliwości odebrania i przesłania wykonanej pracy w ustalonym terminie, powinien skontaktować się z nauczycielem i indywidualnie ustalić sposób współpracy. Powyższe działanie może podjąć także rodzic ucznia.
9.Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów w trakcie zdalnego nauczania odbywa  się na podstawie wewnątrzszkolnych zasad oceniania określonych w Statucie Szkoły  z uwzględnieniem warunków pracy.

10. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym.

11. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
12.W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających  z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
13. Ocenianie zachowania ucznia w czasie zdalnego nauczania polegać będzie na:
a) podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły;
b) w okresie przywrócenia zajęć w szkole;
c) funkcjonowaniu ucznia w okresie nauki na odległość.
14. Ocenianie zachowania ucznia obejmuje:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia podczas zdalnego nauczania (systematyczność, zaangażowanie, sumienność, właściwa postawa, wywiązywanie                się z powierzonych obowiązków);
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej – zaangażowanie w pomoc kolegom, koleżankom podczas nauki zdalnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej – widoczne podczas lekcji online;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – dostosowywanie  się do zaleceń;
f) zachowanie zasad kultury podczas zdalnych lekcji, umiejętność słuchania, wypowiadania się;
g) udział w różnego typu konkursach lub projektach poszerzających umiejętności  i wiedzę, reprezentowanie szkoły.

15. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, który uwzględnia opinie nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
16. Rodzic/uczeń jest zobowiązany do codziennego odczytywania wiadomości   w dzienniku Librus. Rodzic kontaktuje się z wychowawcą bądź nauczycielem danego przedmiotu za pomocą dziennika Librus, poczty służbowej lub telefonicznie.
17.Rodzic jest odpowiedzialny za realizację obowiązku szkolnego dziecka w trakcie nauki zdalnej.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Garbatce-Letnisko podczas nauczania stacjonarnego

od 01 września 2020 r.

§ 1
Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko rozpoczyna rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia,  Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

Aby przeczytać cały dokument pobierz:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko podczas nauczania stacjonarnego

Wtargnięcie napastników do obiektu

  • Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
  • Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
  • Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
  • Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się  cenne dla służb ratowniczych.
  • Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
  • Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:
   • nie   pozwól   dzieciom   wychodzić   z   pomieszczenia   oraz   wyglądać   przez   drzwi  i okna,
   • nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
  • W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.

  • Po zakończeniu akcji:
   • sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,
   • nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
   • prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

Pobierz PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

1. Uczeń, który chce opuścić szkołę wcześniej niż to wynika z jego planu zajęć, musi przedstawić wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi pisemne zwolnienie od rodziców.
2. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji, w której rodzic chce zwolnić wcześniej dziecko, może to uczynić:
- odbierając dziecko osobiście ze szkoły, zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi
lub w sekretariacie szkoły (wychowawca i nauczyciel potwierdzają zwolnienie
w dzienniku a rodzic podpisem w Zeszycie zwolnień),
- jeżeli rodzic/prawny opiekun nie może przybyć do szkoły po dziecko, a zwalnia je udzielając zgody telefonicznie, wychowawca, nauczyciel lub pracownik w sekretariacie weryfikują rozmówcę. Działania te zapisuje się do Zeszytu zwolnień w sekretariacie.

1.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia wydanej przez lekarza.

2.  W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice/prawni opiekunowie w formie pisemnej, umotywowanej, skierowanej do nauczyciela wychowania fizycznego. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze.

3.  Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

4.  Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

5.  Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania   
fizycznego, musi określać dokładnie daty niezdolności do wykonywania ćwiczeń.

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren jest osobą obcą.

2. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

3. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli woźnego, nauczycieli dyżurujących oraz innych pracowników szkoły.

4. W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun zgłaszający się po dziecko, powinien on oczekiwać na zakończenie zajęć w przedsionku szkoły (rodzice uczniów klas I-III oczekują przy szatni).

5. W innych przypadkach należy kierować osobę do Dyrektora szkoły, sekretariatu lub pedagoga szkolnego.

6. Rodzic może wejść do świetlicy szkolnej w celu odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych zajęciach lub dokonania wpłaty za obiady dla dziecka.

7. Korytarze są monitorowane.

8. Uczniowie, którzy nie podlegają obowiązkowi dowożenia, przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i opuszczają ją zaraz po skończeniu zajęć.

W roku szkolnym odbywają się następujące spotkania z rodzicami:

·    zebrania informacyjne,
·    zabrania ogólne – 4 razy w roku,
·   „dni otwarte” – w pierwszy poniedziałek miesiąca, jeśli nie ma w tym miesiącu zebrania ogólnego,
·    zebrania wg potrzeb wychowawcy dotyczące organizacji imprez klasowych,
·    odwiedziny ucznia w domu ( w uzasadnionych przypadkach).

2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice uczniów szkoły mają możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem, jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania.

3.  Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami przedmiotu poprzez moduł wiadomości w dzienniku Librus.

4. Spotkania indywidualne prowadzone są w pomieszczeniu bez świadków.

5.  Informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu udziela się WYŁĄCZNIE  na terenie szkoły.
6. Nauczyciel sporządza po zebraniu lub spotkaniu z rodzicami pisemną adnotację w dzienniku zajęć.