Kącik prawny

CYBERPRZEMOC TO:

 • nękanie, szantażowanie i straszenie z użyciem sieci lub telefonu komórkowego,
 • publikowanie bądź rozsyłanie ośmieszających zdjęć, informacji, filmów z użyciem Internetu lub telefonu,
 • umieszczanie w Internecie
  lub z użyciem telefonu komórkowego ośmieszających zdjęć, filmów i informacji.
 • podszywanie się pod inną osobę.

Cyberprzemoc dotyczy zazwyczaj dzieci i młodzieży.
Badania pokazują, że obecnie przemocy w sieci doświadcza co drugie dziecko w Polsce.
PAMIĘTAJMY!
Cyberprzemoc może przytrafić się każdemu, również naszemu dziecku.
Badania przeprowadzone w 2007 r. wykazały, że:

 • 57%  dzieci stało się przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew swojej woli,
 • 52%  dzieci miało do czynienia z przemocą werbalną
  w Internecie lub przez telefon komórkowy,
 • 47%  dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania,
 • 29%  dzieci przyznało, że ktoś podawał się za nie wbrew ich woli,
 • 21%  dzieci doznało poniżania, ośmieszania
  i upokorzenia
 • 16%  dzieci doświadczyło straszenia i szantażowania.

Jakie konsekwencje prawne może ponieść sprawca cyberprzemocy?

 • W dniu 6 czerwca 2011 r. weszła w życie poprawka do ustawy – Kodeks karny, opublikowana w Dz.U.2011nr 72 poz. 381, uznająca cyberprzemoc, jak i stalking w Polsce za czyn zabroniony. Obecnie czyn ten podlega karze na podstawie art. 190a Kodeksu Karnego:

paragraf 1: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
paragraf 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
paragraf 3: Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
paragraf 4: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 • W stosunku do małoletnich, czyli osób do 18 roku życia wszystkie działania prawne realizują rodzice lub opiekunowie prawni.
 • Jeżeli sprawcą cyberprzemocy jest osoba do 17 roku życia działania w sprawie realizuje Sąd rodzinny i nieletnich- to tam składamy zawiadomienie o czynie zabronionym.
 • Jeżeli zgłosimy przestępstwo a policja i prokuratura rozpoczną postępowanie, dziecko jako pokrzywdzony jest jednocześnie świadkiem przestępstwa i w związku z tym będzie przesłuchiwane.
 • W polskim prawie istnieje obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policje.
 • Sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego a także do współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno - pedagogiczna lub inną poradnią specjalistyczną oraz lekarzem lub zakładem leczniczym oraz zobowiązać rodzica lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody, którą nieletni wyrządził. Nadto gdy rodzice lub opiekunowie uchylą się od wykonania nałożonych obowiązków przez Sąd Rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 zł.

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – jedna z podstawowych zasad prawa. Zgodnie z nią, nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej. W praktyce wyraża się ona tym, że nikt nie może podnosić, iż zachował się niezgodnie z normą dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu.

 Ignorantia legis non excusat (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem) – oznacza, że nikt nie może szukać usprawiedliwienia w nieznajomości prawa.

Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do lektury Kącika Prawnego. Lepiej wiedzieć, niż narazić się na kłopoty.

„Przychodzi uczeń do prawnika…” – innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży

Dom, szkoła, sklep, bank, zakupy przez internet, pierwsza praca… Czy wiedza o tym jakie i komu przysługują prawa jest przydatna w wielu codziennych sytuacjach życiowych?

Odpowiedź na to i wiele innych ważnych pytań można znaleźć w przygotowanym przez  Ministerstwo Sprawiedliwości innowacyjnym poradniku „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który jest przewodnikiem po prawie adresowanym dla młodzieży. Ma on uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z  czego często nie zdajemy sobie sprawy.

Poradnik obejmujący zagadnienia bliskie młodzieży, w przystępnej, atrakcyjnej formie oraz napisany językiem dostosowanym do odbiorców jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poradnik zawiera przydatne informacje m. in. o tym, jak pobierać pliki ze stron internetowych, jak korzystać z portali społecznościowych, podstawy praw konsumenta czy informacje o odpowiedzialności osób poniżej 18 roku życia. Wskazano w nim także jak kształtuje się odpowiedzialność młodych ludzi za popełnione przez nich czyny, poruszono kwestie stalkingu, czy ochrony wizerunku w internecie.

Pobierz poradnik prawny dla młodzieży "Przychodzi uczeń do prawnika..."

Poradnik pobrany został ze strony https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/

Demoralizacja  to  pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności. Charakterystyczne cechy to: podziw dla tzw. złych czynów, cynizm, brawura, nieżyczliwy stosunek do człowieka. Demoralizacja to pewien proces odchodzenia od obowiązujących w społeczeństwie wartości moralnych, a przejawiających się poprzez popełnienie czynu zabronionego. Demoralizacja jest wynikiem i jednocześnie przejawem nieprzystosowania społecznego nieletniego. Nie chodzi tutaj o zachowania jednostkowe, sporadyczne, izolowane, lecz o zespoły różnorodnych zachowań powtarzające się wielokrotnie i utrzymujące się.
Zachowania, które nazywane są przejawem demoralizacji to:

 • wulgarne słownictwo,
 • wagarowanie, (uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego)
 • wandalizm,
 • ucieczki z domu,
 • przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,
 • stosowanie agresji, przemocy,
 • palenie papierosów,
 • spożywanie alkoholu,
 • zażywanie narkotyków i innych środków odurzających
 • udział w destrukcyjnych subkulturach, sektach.
 • naruszenie zasad współżycia społecznego (szkodzenie innym);
 • popełnienie czynu zabronionego;
 • udział w grupach przestępczych.

Ustawa przewiduje, że zwalczanie demoralizacji nieletnich powinno być realizowane przy pomocy środków wychowawczych i poprawczych. Środki wychowawcze mogą być stosowane wobec nieletnich, którzy wykazują objawy demoralizacji, jak również wobec tych, którzy popełnili czyn karalny.

Środki wychowawcze to:

 • upomnienie
 • zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy, zaniechania używania alkoholu lub środków odurzających
 • nadzór rodziców
 • nadzór kuratora
 • skierowanie do ośrodka terapeutycznego
 • zakaz prowadzenia pojazdów
 • umieszczenie w placówce leczniczej
 • przepadek rzeczy uzyskanych w popełnieniu czynu karalnego
 • umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
 • środek poprawczy, w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym, stosowany jest wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny oraz jeżeli przemawia za tym wysoki stopień demoralizacji, charakter czynu, a także wówczas, gdy inne środki okazały się nieskuteczne.