• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Konkursy

Regulamin X edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

§ 1. Organizacja i cel Konkursu
1. Organizatorem X edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwanego dalej „Konkursem” jest Województwo Mazowieckie, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Celem Konkursu jest:
1) popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu;
2) propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu;
3) poszerzanie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy;
4) zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

§ 2. Adresaci Konkursu
Konkurs skierowany jest do:
1) wolontariuszy;
2) osób korzystających z pomocy wolontariuszy;
3) podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
4) organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Zgłoszeni do Konkursu mogą zostać:
1) pojedynczy wolontariusze;
2) grupy wolontariuszy;
3) szkolne koła wolontariatu;
4) rodziny.
2. Podmiot zgłoszony do Konkursu, zwane dalej „Kandydatem”, swoją aktywność wolontariacką może realizować w dowolnym obszarze życia społecznego.
3. Kandydatów mogą zgłaszać:
1) organizacje pozarządowe;
2) grupy samopomocowe;
3) instytucje państwowe;
4) instytucje samorządowe;
5) podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
6) osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;
7) wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).

§ 4. Wymagania formalne
1. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2

 

2. W przypadku zgłoszenia Kandydata przez osoby wskazane w § 3 ust. 2 pkt 6 i 7 konieczne jest pisemne potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć. Potwierdzenie należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.
3. Każdy ze zgłaszających może zgłosić od 1 do 5 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
4. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności Kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 1. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relacja, refleksja, pamiętnik, jednak musi odnosić się do spełniania przez zgłaszaną osobę lub grupę kryteriów, o których mowa w § 7.
5. Opis, o którym mowa w ust. 4, powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach w formacie A4 i być sporządzony w formie maszynopisu, wydruku komputerowego lub w wersji elektronicznej w formie wskazanej w ust. 7 pkt 1.
6. Materiały inne niż wymienione w ust. 4 i 5 (np. filmy, materiały audio, prezentacje multimedialne) nie będą brane pod uwagę.
7. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z opisem należy przekazać w jednej z niżej wskazanych form:
1) elektronicznej – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , z tematem „X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
2) papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa. Z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

§ 5. Harmonogram Konkursu
1. Zgłoszenia w Konkursie przyjmowane są od 1 września do 30 września 2020 roku – o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w terminie do 30 października 2020 roku.
3. Wyniki Konkursu podaje się na stronach internetowych pod adresami www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.
4. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbywa się podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.
5. Termin i miejsce wręczenia nagród przez Organizatora podaje się do publicznej wiadomości na stronie www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gali, o której mowa w ust 4. I wręczenia nagród w inny sposób. Po zakończeniu Konkursu Organizator przesyła listy gratulacyjne do prezydenta/burmistrza/wójta miasta/gminy, w której działa laureat Konkursu.

§ 6. Kapituła i jej zadania
1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu, powołana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w drodze zarządzenia.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego;
2) dwaj przedstawiciele Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Kapituła Konkursu może zaprosić w roli ekspertów bez prawa głosu przedstawicieli organizacji lub instytucji zajmujących się wolontariatem.
4. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący wskazany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1.
3

 

5. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w następujących kategoriach:
1) wolontariat indywidualny;
2) wolontariat grupowy;
3) wolontariat w szkole lub przedszkolu;
4) wolontariat seniorów;
5) wolontariat w czasie pandemii – specjalna kategoria, która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku.
6. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia.
7. Kapituła Konkursu ocenia zgłoszenia według kryteriów określonych w § 7.
8. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniu w drodze konsensusu, w przypadku braku możliwości jego osiągnięcia - w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu, członkowie Kapituły przesyłają swoje oceny zgłoszeń przed posiedzeniem Kapituły drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub wyznaczają osobę, która przedstawi ich ocenę na posiedzeniu Kapituły.
10. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, zawierający w szczególności wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń oraz wyboru laureatów Konkursu. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły Konkursu
11. Od rozstrzygnięcia Konkursu przez Kapitułę nie przysługuje odwołanie.
12. Kapituła ulega rozwiązaniu po wyborze laureatów Konkursu.
13. Członkom Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Kapitule.

§ 7. Kryteria oceny zgłoszeń
Przy ocenie zgłoszonych kandydatów bierze się pod uwagę przede wszystkim:
1) zaangażowanie,
2) innowacyjność,
3) skuteczność,
4) partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.
§ 8. Uprawnienia laureatów
1. Laureaci Konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „Laureata Mazowieckich Barw Wolontariatu” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody, w ramach swoich działań promocyjnych.
2. Organizator promuje laureatów Konkursu na swoich stronach internetowych www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.

§ 9. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych biorących udział w konkursie jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , ePUAP: /umwm/esp/.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
4

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy za którą uważa się regulamin konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, w celu przeprowadzenia konkursu, przyznania, wręczenia dyplomów oraz nagród osobom wykazującym i realizującym aktywność wolontariacką w dowolnym obszarze życia społecznego i upublicznienia informacji o wynikach konkursu.
4. Dane mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji zawartych w uzasadnieniu formularza zgłoszeniowego np. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz www.dioalog.mazovia.pl (dotyczy wyróżnionych i laureatów konkursu), w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach, promujących konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” oraz być udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności;
6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych. Ponadto uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl)
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie „„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
9. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu poprzez złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prawnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 10. Wykorzystanie wizerunku
1. Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z Konkursem, w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek kandydata może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej www.mazovia.pl, w piśmie Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze. serce Polski” oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
5

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zwraca formularzy zgłoszeniowych złożonych przez uczestników Konkursu.
2. Informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych wykorzystuje się wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS NA RYMOWANKĘ

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11- 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów) promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat i przesłanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W temacie e-maila należy wpisać: Konkurs na rymowankę - Imię i Nazwisko dziecka. Szczegółowe informacje  i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej kasy: www.krus.gov.pl

Konkurs historyczny

 Szkoła Podstawowa w Pińczycach zaprasza uczniów klas VII-VIII SP oraz wszystkich uczniów klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literackim pod patronatem Pani dr Wandy Półtawskiej „Polskie więźniarki w Ravensbrück”. Konkurs wspierają: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie oraz Gmina i Miasto Koziegłowy. Celem konkursu jest m.in. kształtowanie świadomości narodowej młodzieży, zachęcanie do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę procesów historycznych. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 26.06.2020r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  Nagrodami w konkursie są: WYJAZDY EDUKACYJNE DO BYŁEGO OBOZU ZAGŁADY W RAVENSBRÜCK, NAGRODY KSIĄŻKOWE ORAZ RZECZOWE. Szczegółowe informacje znajdą państwo w załączonym regulaminie.  

Pobierz REGULAMIN KONKURSU

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie. 
Joanna Sularz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pińczycach  

Szkolny konkurs „The guide to the UK and the USA”

Drodzy uczniowie wakacje już tuż tuż. W tym roku podróżowanie może być utrudnione, dlatego zachęcam Was do stworzenia multimedialnego przewodnika turystycznego. Tym razem skupimy się na ciekawych miejscach w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych.

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII;
 2. Należy przygotować przewodnik turystyczny w postaci prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint;
 3. Prezentacja powinna przedstawiać 10 ciekawych miejsc, które może odwiedzić w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych;
 4. Każdy slajd ma zawierać zdjęcie oraz opis w języku angielskim wybranego przez Was miejsca;
 5. Ocenie będą podlegać: poprawność językowa, pomysłowość, kreatywność oraz estetyka wykonania prezentacji;
 6. Na końcu prezentacji należy umieścić źródła, skąd zostały zaczerpnięte informacje.
 7. Termin odesłania prac to 29 Maja.
 8. Proszę o przesłanie prac do nauczyciela, który uczy Was języka angielskiego:

Ewelina Piecyk-Kowalska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
Danuta Witkowska   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Damian Kęska   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DZIEŃ ZIEMI – 22 KWIETNIA 2020r.

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
”NIEPOZORNE SKARBY PRZYRODY”

Dzień Ziemi najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych, a jednocześnie zbyt często poświęcone śmieciom, zakazom i nakazom (zakręć kran, zgaś światło, drukuj dwustronnie itp.).

Chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie inny sposób. Żebyście poświęcili czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa.

Poszukajcie najdrobniejszych nawet przejawów siły Przyrody w najbliższym otoczeniu. Od poniedziałku 20 kwietnia rząd zniósł ograniczenie zakazu spacerów i wejścia do lasów z zachowaniem środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, odległość co najmniej 2 metry od drugiej osoby).

Zwróćcie uwagę na Przyrodę w nietypowych miejscach, poszukajcie drzewka na dachach komórek, rośliny wyrastające z murów, w pęknięciach asfaltu. Zaobserwujcie mrówki lub inne drobne owady, pierwsze wiosenne ptaki, niepozorne rośliny, takie których na co dzień nie zauważamy.

Wykonajcie zdjęcie NIEPOZORNYCH SKARBÓW PRZYRODY

 1. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów tj. uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko w trzech kategoriach:
  1. I grupa – uczniowie klas I – III,
  2. II grupa – klas IV – VI,
  3. III grupa – uczniowie klas VII – VIII.
 2. Kryteria oceny prac:
  1. interpretacja tematu – pomysł i kreatywność,
  2. walory estetyczne – wykadrowanie, kompozycja.
 3. Fotografie można wykonać telefonem, aparatem cyfrowym i w postaci pliku przesłać do organizatorów (adresy podane w pkt 8 regulaminu).
 4. Praca powinna mieć tytuł, np.: „Z życia mrówek”, itp.
 5. Uczeń przesyła jedno zdjęcie.
 6. Termin nadsyłania prac – do 30 kwietnia 2020 roku.
 7. Mail zawierający w załączniku zdjęcie powinien zawierać:
  1. w temacie maila – Konkurs Dzień Ziemi,
  2. tytuł pracy,
  3. imię i nazwisko autora, oraz klasę.
 8. Prace przesyłamy do:
  1. klasy I – III Elżbieta Mazur; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  2. klasy IV – VI Grażyna Kalembkiewicz; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  3. klasy VII – VIII Anna Szczypińska; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi
w Garbatce - Letnisko

"Pokaż swoja maskę -daj przykład innym"

W związku z epidemią koronawirusa 16 kwietnia (czwartek) w życie wszedł nowy przepis – obywatele mają obowiązek zakrywania ust i nosa, gdy opuszczają swoje miejsce zamieszkania. Oznacza to, że należy nosić maskę. Eksperci i naukowcy wskazują jak ważnym jest zasłonięcie ust i nosa. Maseczka nie musi być najwyższej jakości. Skuteczne są zwykłe, kilkuwarstwowe, harmonijkowe, a nawet zrobione w warunkach domowych. Maski mają jeszcze jedną ważną zaletę: ograniczają ruchy mimowolne rąk.

Bądźcie odpowiedzialni noście maseczki. Dbajcie o siebie i swoje rodziny. Na pewno w wielu domach znajdują się maszyny do szycie , może szyją wasze mamy, babcie lub ciocie.  Może pomagaliście przy szyciu , a może sami uszyliście.
Jeżeli używacie masek wielokrotnego użytku  pokażcie  jak  wyglądają. Ogłaszamy akcję ,,Pokaż swoja maskę - daj przykład innym”
Przyślij  zdjęcie  swojej maski – pokaż, że jesteś odpowiedzialny.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

A oto maseczka pani Renaty Strzałkowskiej-Jędrasek (uszyta w sobotę): 

 

Maskę wielorazową też użyj tylko raz, po czym wypierz w wysokiej temperaturze  z detergentem.

Uwaga! Wiosenny konkurs!

Zapraszamy wszystkie klasy IV –VIII do  wykonania wirtualnej dekoracji swojej klasy. Każdego roku dekorowaliście swoje klasy z okazji wiosny i świąt. Ze względu na specyfikę zajęć proponujemy wykonanie wiosennych kwiatów. Kwiaty można wykonać z różnych materiałów (płatków kosmetycznych, butelek plastikowych , nakrętek od butelek). Jeżeli nie masz typowych materiałów plastycznych pomyśl z czego możesz wykonać swoją pracę. Wyobraźnia to wspaniały dar od natury.

Jeżeli wykonasz pracę   zrób zdjęcie i prześlij swojemu wychowawcy. Zachęcamy również poszczególne klasy do wewnętrznych konsultacji. Prace wysyłajcie do 9.04.2020r.

Pani A. Styczyńska , p. Renata Jędrasek i p. M.Rodakowska   po zapoznaniu się z  przesłanymi zdjęciami wybiorą  klasę z najciekawszymi  pracami.

Na stronie szkoły w zakładce Plastyczne Inspiracje znajdują się dwie propozycje kwiatów.

KONKURSY PLASTYCZNE

Dla klas I-VIII

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach plastycznych:

1. Praca plastyczna „Portret Królowej Jadwigi – patronki szkoły”.
Format A4 lub A3.
Technika dowolna
(na stronie szkoły w zakładce patronka szkoły znajduje się artykuł  "Królowa Jadwiga w malarstwie”)
2. Praca plastyczna „Szkoła za 100 lat”
format A4.
Technika: kredki, farby, wydzieranka…
Wszystkich  uczniów którzy wykonają pracę konkursową prosimy o przesłanie zdjęcia pracy na e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin oddania prac: koniec maja 2020 r.

Już otrzymaliśmy pierwszą pracę "Portret Królowej Jadwigi”(na razie tylko zdjęcie ) Hanny Gnyś uczennicy klasy VII

Konkurs plastyczny

„BEZPIECZNIE NA WSI:

NIE RYZYKUJESZ, GDY ZWIERZĘTA ZNASZ I SZANUJESZ”.

TEMAT PRACY : wykonanie pracy plastycznej na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością  w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

FORMAT A3

TECHNIKA DOWOLNA

TERMIN ODDAWANIA PRAC: 26 LUTY 2020

ZAPRASZAMY

I Edycja „Turnieju Ekologicznego”

I Edycja  „Turnieju Ekologicznego”
„Przyszłość  ekologiczna  powiatu kozienickiego i  zwoleńskiego”

 „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”
Papież Jan Paweł II

Regulamin  „Turnieju Ekologicznego”
1.Organizator konkursu.
Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Królowej Jadwigi.
ul.  Hanki Lewandowicz 2   26-930 Garbatka – Letnisko
tel. 48 6210016, 48 6210173
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.Adresaci konkursu.
Konkurs adresowany jest do uczniów  klas  5-8 szkół podstawowych z powiatu kozienickiego i zwoleńskiego.
3.Cele konkursu

 • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej,
 • podniesienie świadomości ekologicznej,
 • upowszechnienie i utrwalenie postaw ekologicznych,
 • wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia,
 • inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska,
 • kształcenie umiejętności związanych z korzystaniem z różnych źródeł wiedzy.
 • integrowanie społeczności uczniowskiej 
 • poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego postępowania z odpadami i gospodarowania nimi.
 • zdobywanie i poszerzenie wiedzy przyrodniczej o Kozienickim Parku Krajobrazowym jako jednej z form ochrony przyrody w Polsce.

4.Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i przesłanie go na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub telefonicznie  tel/fax. 48 6210173 do dnia 01.04.2020r.
Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzonej podpisem prawnego opiekuna.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
5.Etapy konkursu
Pierwsza część konkursu ( etap szkolny) odbędzie się 30.04.2020r.  Należy rozwiązać indywidualnie test.  Materiały (test i klucz odpowiedzi) do etapu szkolnego zostaną przesłane do szkół ( do 10.04.2020).  Do kolejnego etapu przechodzi 6 osób z każdej ze szkół biorących udział w konkursie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w pierwszym etapie. W przypadku remisu nauczyciel, odpowiedzialny w danej szkole za przeprowadzenie etapu szkolnego, organizuje dogrywkę.
Drugi etap międzyszkolny ( powiatowy)  - finał  ( odbędzie się  28.05.2020r.  w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Królowej Jadwigi  w Garbatce - Letnisko)  składa się z czterech  konkurencji.
1.W pierwszej uczniowie ( sześcioosobowa grupa)  będą pracować nad rozwiązaniem testu teoretycznego ( w formie quizu). Czas trwania 45 min.
2.  Konkurencja druga  ma charakter plastyczny  - uczniowie zespołowo wykonują pracę  –plakat promujący segregację odpadów. Prace będą wykonywane podczas konkursu, w obecności jury. Kryteria oceny: nawiązanie tematyczne (realizacja tematu); oryginalność użytych materiałów; pomysłowość i estetyka wykonania. Czas trwania 45 min.
3. Trzecia konkurencja  to rozpoznawanie  chronionych gatunków roślin  i zwierząt Kozienickiego Parku Krajobrazowego.  Czas trwania 30 min
4. W ostatnim czwartym etapie  uczestnicy wystartują w konkurencji sprawnościowej np.  zgniatanie  plastikowych  butelek na czas. 45 min.
Punkty wszystkich konkurencji będą  sumowane. Na tej podstawie wyłoniony zostanie zwycięski zespół. W przypadku jednakowej ilości punktów dopuszcza się dodatkową konkurencję.
6.Nagrody:
Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zdobywców ( drużyn)  3 pierwszych miejsc oraz dyplomy, a dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia.
Wyniki konkursu będą dostępne na stronie: www.psp.garbatkaletnisko.pl.
 7.Komisję  Konkursową powołuje organizator.
8.Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc: tel. /fax:  48 62 10 016 , 48 6210173    lub  e-mailem   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
10.Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności :
-Treści nauczania zawarte w podstawie programowej z biologii: dział VII „Ekologia i ochrona środowiska”  i dział VIII  „Zagrożenia różnorodności  biologicznej”.
- flora i fauna Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
-zasady segregacji odpadów.
11.Literatura  dla ucznia i inne źródła informacji:
-Podręczniki z biologii (kl.5,6,7,8) w szkole podstawowej .
-Atlasy, przewodniki, encyklopedie botaniczne i zoologiczne.
- Internet : www.naszaziemia.pl,  parkiotwock.pl/ kozienicki-park-krajobrazowy,  www.ekologia.pl

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, do udziału  w konkursie.

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA

Pobierz HARMONOGRAM KONKURSU

REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ EDYCJA XIX

REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ EDYCJA XIX

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi
ul. H. Lewandowicz 2
26-930 Garbatka-Letnisko

Regulamin konkursu

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli:
I kategoria  -   przedszkola,
II kategoria  -   uczniowie klas   I   -  III,
III kategoria -   uczniowie klas   IV -  VI,
IV kategoria  -   uczniowie klas VII - VIII.

2. Placówka może zgłosić jednego uczestnika w każdej kategorii.

3. Etapy konkursu:
I etap - szkolny
II etap - powiatowy

4. Kryteria oceny w I i II etapie konkursu:
a/ tematyka konkursu  -  patriotyczna poezja polska,
b/dobór  repertuaru - odpowiedni do możliwości wykonawczych uczestnika konkursu, wartości artystyczne utworów,
c/ interpretacja,
d/kultura słowa,
e/ogólny wyraz artystyczny.

5. Komisję konkursową w II etapie konkursu powołuje dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko. Komisje konkursowe w I etapie konkursu powoływane są w placówkach, które przystępują do udziału w konkursie.

6. Cele konkursu:

 • kształtowanie wśród dzieci uczuć patriotycznych i więzi z krajem ojczystym
 • rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego
 • promocja gminy poprzez ukazanie osiągnięć dzieci i młodzieży szkolnej
 • uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej
 • pomnażanie dziedzictwa kulturowego
 • promocja i szerzenie tradycji walk niepodległościowych gminy
 • kształtowanie dbałości o kulturę słowa.

7. Organizatorem konkursu jest  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.

8. Termin eliminacji szkolnych ustala komisja powołana w placówce. Zgłoszenia uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu przyjmujemy do 29 kwietnia 2020 r.
 
9. II etap konkursu (przesłuchania finałowe) odbędzie się 6 maja 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.

10. Z zajęcie miejsc od I do III w każdej kategorii konkursu organizator ufundował dyplomy i nagrody.  Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

11. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie: www.psp.garbatkaletnisko.pl.

12. Zgłoszenia do II etapu konkursu przyjmujemy e-mailem ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )  lub telefonicznie (telefon/fax. (048) 6210173) według załączonego wzoru. 

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Idą Święta, nie o smsie, lecz o kartce pamiętaj”

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kartki świątecznej wg własnego pomysłu (technika dowolna, rodzaj pracy płaski, format max. A4). BEZ ŻYCZEŃ.
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-VIII. Realizowany w dwóch kategoriach:

 1. Kartka wykonana samodzielnie
 2. Kartka wykonana we współpracy z rodzicem

Oceniane będzie: samodzielność wykonania pracy (w przypadku kartki wykonanej samodzielnie), pomysłowość pracy (różne płaskie techniki plastyczne), estetyka wykonania, zgodność z tematem.
Prace nie mogą zawierać gotowych elementów zakupionych w sklepie.
Prace prosimy składać do p. Agaty Styczyńskiej lub p. Renaty Jędrasek do 16 grudnia 2019 r.

Konkurs „Ozdoba z odpadów”

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w szkolnym  konkursie  na ekologiczną ozdobę choinkową.
Celem konkursu jest:
•zaprojektowanie i własnoręczne wykonanie ozdoby choinkowej z  materiałów  przeznaczonych do recyklingu . Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwić zawieszenie jej na choince.
•podniesienie świadomości ekologicznej.
• rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
W konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów:
-pracochłonność i staranność wykonania,
- ogólne wrażenie estetyczne;
-pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej.
Na   prace czekamy  do  5 grudnia 2019 r.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela  pani Anna Szczypińska

Wykonanie: Dan-net