• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny - mgr Katarzyna Sobkiewicz

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2022/2023:

Poniedziałek 13.30 - 14.30
Wtorek 9.00 – 10.00 (dodatkowa godzina konsultacji)
10.00 – 12.45
Środa 13.40 – 15.15
Czwartek 8.45 – 13.30
Piątek 13.30 – 14.30

JAKIE SYGNAŁY ŚWIADCZĄ O PROBLEMIE NASZEGO DZIECKA Z KORZYSTANIEM Z KOMPUTERA I INTERNETU?

Korzystanie przez nasze dziecko z komputera/Internetu może nas zaniepokoić i świadczyć o nadużywaniu bądź nawet uzależnieniu, jeśli zauważymy u młodego człowieka następujące objawy:

 • SILNE PRAGNIENIE KORZYSTANIA Z KOMPUTERA/INTERNETU, ZAABSORBOWANIE AKTYWNOŚCIĄ W INTERNECIE
 • ZŁE SAMOPOCZUCIE PSYCHICZNE WYWOŁANE BRAKIEM DOSTĘPU DO KOMPUTERA/INTERNETU
 • CORAZ CZĘSTSZE I DŁUŻSZE LOGOWANIE SIĘ DO INTERNERU, MIMO ZŁEGO WPŁYWU TAKIEGO ZACHOWANIA NA RELACJE Z NAJBLIŻSZYMI
 • OGRANICZENIE LUB CAŁKOWITA UTRATA POZAKOMPUTEROWYCH ZAINTERESOWAŃ
 • ZANIEDBYWANIE OBOWIĄZKÓW

Znając te sygnały ostrzegawcze możemy szybko zareagować i podjąć działania, dzięki którym uchronimy nasze dziecko przed rozwojem problemu.

WPŁYW NIEKONTROLOWANEGO KORZYSTANIA Z KOMPUTERA/INTERNETU NA ROZWÓJ I ZDROWIE NASZYCH DZIECI

Możemy mówić o kilku obszarach rozwoju naszych dzieci, w których nadmierne korzystanie z komputera/Internetu może być poważnym zagrożeniem:

 1. ZDROWIE SOMATYCZNE – problemy ze wzrokiem (podrażnienie błony śluzowej, zaczerwienienie i pieczenie oczu, podwójne widzenie, widzenie za mgłą); obniżenie sprawności ruchowej, wady postawy, usztywnienie partii mięśniowych kręgosłupa, otyłość, nadwyrężenie mięśni nadgarstków.
 1. ROZWÓJ EMOCJONALNY – chodzi tu przede wszystkim o treści, na które nasze dzieci mogą natknąć się w Internecie, a które nie są dostosowane/odpowiednie do ich wieku, np. treści o charakterze seksualnym (albo nawet pornografia). Treści przesiąknięte agresją, przemocą mogą wywoływać u naszych dzieci lęk, przerażenie, a w konsekwencji prowadzić do koszmarów sennych, utraty apetytu, dolegliwości bólowych, nadmiernego apetytu. Tego rodzaju treści na zasadzie modelowania, czyli wzorców agresywnych zachowań, mogą przyczyniać się do wzrostu agresji u dzieci.
 1. ROZWÓJ POZNAWCZY I INTELEKTUALNY – trudności w szkole wywołane zmęczeniem, problemami z koncentracją i myśleniem; opóźnienie rozwoju mowy. Wiele z treści Internetowych, którymi karmią się nasze dzieci (memy, dowcipy, filmiki ośmieszające innych) trudno nazwać mądrymi i sprzyjającymi rozwojowi intelektualnemu.
 1. ROZWÓJ SPOŁECZNY – ograniczenie bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, zubożenie i spłycenie relacji z kolegami i koleżankami, co w dalszej kolejności może prowadzić do zaburzenia zdobywania przez dzieci umiejętności potrzebnych w kontakcie z drugim człowiekiem w rzeczywistości.
 1. ROZWÓJ MORALNY – zagrożeniem dla jego prawidłowego kształtowania się u młodego człowieka są wspomniane wcześniej treści związane z przemocą, pornografią.

CO MOŻE CHRONIĆ NASZE DZIECI PRZED NADMIERNYM KORZYSTANIEM Z INTERNETU?

Większość z nas dorosłych, a tym bardziej naszych dzieci, korzysta z komputera i Internetu.  Jest to narzędzie, które szczególnie w ostatnim czasie stało się istotnym narzędziem do nauki czy pracy. Nadal jednak pozostaje jednym z częstych sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.  Jak pokazują doświadczenie i obserwacje najbardziej narażone na ryzyko pojawienia się problemów z Internetem (chodzi przede wszystkim o nadużywanie Internetu) mają dzieci:

- nieśmiałe, lękliwe, o niskim poczuciu własnej wartości,
- z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej oraz skłonne do podejmowania ryzyka dla „dreszczyka emocji”,
- z zachowaniami agresywnymi (szczególnie w sytuacji, gdy dziecko miało w sieci kontakt z agresją i grami opartymi na przemocy,
- które nie są zachęcane do aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego i nie posiadają w swoim otoczeniu takich wzorców,
- którym rzadko okazuje się miłość i wsparcie,
- z niedostateczną kontrolą rodziców nad tym, jak dziecko spędza swój czas wolny,
- które czują się mniej związane z kolegami i wolą spędzać czas wolny w domu,
- które mają gorsze wyniki w nauce, doświadczają stresu w szkole oraz mają słabą więź ze szkołą.

W jaki zatem sposób możemy chronić nasze dzieci przed nadmiernym korzystaniem z Internetu i komputera? Badania pokazują, że najbardziej istotnym czynnikiem chroniącym dzieci jest wsparcie ze strony rodziców i opiekunów, a także monitorowanie, sprawdzanie, w jaki sposób dziecko spędza swój czas wolny. Mniej narażone na wspomniane problemy są również dzieci, które aktywnie spędzają czas ze swoimi rodzicami, rozwijają pasje i zainteresowania, mają pozytywną samoocenę, nawiązują pozytywne relacje z innymi, uprawiają aktywność fizyczną.

Warto wykorzystać tę wiedzę. Oto również kilka propozycji, które my jako rodzice możemy wziąć pod uwagę, jeśli chcemy uniknąć problemowego korzystania przez nasze dziecko z komputera i Internetu:

 • Ustalenie, ile czasu dziecko może spędzać przy komputerze czy w Internecie.
 • Sprawdzanie, z jakich gier korzysta dziecko (weryfikacja w systemie PEGI).
 • Korzystanie z opcji „kontroli rodzicielskiej w komputerze/telefonie.
 • Blokada stron nieodpowiednich dla dziecka.
 • Wspólne korzystanie z dzieckiem z Internetu.

Jak my rodzice do tej pory podchodziliśmy do tematu korzystania przez nasze dziecko z komputera/telefonu? Warto zatrzymać się i zweryfikować swoją postawę właśnie teraz, zanim mielibyśmy znacznie trudniejszy problem do rozwiązania w rodzinie.

Na podstawie poradnika „Wspólne kroki w cyberświecie” dr Agnieszki Pisarskiej.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

- Nie lubię hałasu
- Czasami denerwuję się bardziej
- Bywam ruchliwy i wycofany
- Wymyślam dziwne zabawy
- Nie zawsze dobrze sobie radzę

Ale i tak mogę być twoim kolegą !

Szanowni Państwo,

W  czasie pandemii i wynikających z niej zagrożeń forma edukacji ze standardowej zmienia się po raz kolejny na zdalną. Wszystko to w trosce o uczniów i ich rozwój. Zajęcia lekcyjne, specjalistyczne, czy dodatkowe mają zupełnie inną odsłonę.

Zwracajmy uwagę na zachowanie dziecka, które może świadczyć o tym, że nie radzą sobie z tą sytuacją - odizolowania od szkoły, rówieśników i nauczycieli, którzy również są dla nich ważni. Służę swoją radą i pomocą w sytuacjach trudnych. Zachęcam do kontaktu nawet w zwykłych sprawach, tak po prostu porozmawiania o tym jak sobie Państwo radzicie w tej „innej” rzeczywistości.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie,
Wasz szkolny psycholog - Katarzyna Korzeń

Cel pracy psychologa

Do zadań psychologa w szkole należy w szczególności:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3)      udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

b)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Drodzy rodzice,

Korzystajcie z pomocy psychologa szkolnego, gdy:
- macie problemy w relacjach z dzieckiem,
- doświadczacie trudności wychowawczych,
- chcielibyście dowiedzieć się, jak pomóc dziecku w sytuacji trudnej, kryzysowej,
- chcielibyście dowiedzieć się, jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem lub trudnymi emocjami,
- chcielibyście skuteczniej komunikować się z dzieckiem,
- coś w zachowaniu dziecka martwi Was lub niepokoi,
- potrzebujecie wsparcia lub rady w sytuacji trudnej, kryzysowej,
- chcielibyście porozmawiać z kimś, kto Was wysłucha.

Drodzy uczniowie,

Korzystajcie z pomocy psychologa szkolnego, gdy:
- macie problemy w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami,
- przeżywacie trudności osobiste, rodzinne lub szkolne,
- nie radzicie sobie ze stresem lub trudnymi emocjami (złość, smutek, lęk),
- potrzebujecie wsparcia lub rady w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
- doświadczacie trudności w nauce,
- chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o życiu psychicznym człowieka,
- chcielibyście porozmawiać z kimś, kto Was wysłucha.

Wykonanie: Dan-net