• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.psp.garbatkaletnisko.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.02.2007
Data ostatniej istotnej zmiany: 2.10.2012

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji moblilnych podmiotów publicznych. Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich opublikowana została przed obowiązywaniem stosownych przepisów. Obecnie trwają prace nad konwersją dokumentów cyfrowych typu PDF, osadzania ich w strukturze serwisu oraz wprowadzaniem alternatywnych opisów do zdjęć. Jednak z powodu dużej ich ilości, pełne osadzenie w serwisie nie jest możliwe. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła nie może zapewnić pełnej dostępności cyfrowej strony. Szacowane koszty dostosowania strony znacznie przekraczają możliwości budżetowe. Stronę charytatywnie prowadzi pracownik szkoły, który nie posiada stosownych specjalizacji.
Strona posiada mapę strony

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny dostępności strony: https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Monika Rodakowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować się można również dzwoniąc pod numer telefonu: (48) 6210016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Oba są zaopatrzone w podjazd ułatwiający wejście do budynku. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby na wózku inwalidzkim. Wewnątrz budynku nie ma wind. Drzwi łącznikowe na korytarzach są odpowiedniej szerokości. Szkoła posiada łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wykonanie: Dan-net