• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie szkoły podczas trwania zajęć szkolnych oraz osoby obce podczas zorganizowanych w szkole uroczystości, imprez i zajęć pozalekcyjnych.

2. Pracownicy obsługi są odpowiedzialni za organizację pracy w szatni zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Osoby korzystające z szatni mają obowiązek przyszyć wieszak przy każdym okryciu pozostawianym w szatni.

4. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać worek na obuwie zmienne.

 

5. W celu należytego zabezpieczenia odzieży uczniów szatnia jest zamykana na klucz i otwierana przez pracowników obsługi.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni dokumenty lub przedmioty wartościowe inne niż okrycie i obuwie zmienne.

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za obuwie, które nie jest przechowywane w workach.

8. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby przebierające się.

9. Wchodzenie do szatni innej klasy jest zabronione.
10. W trakcie zajęć szkolnych schodzenie do szatni jest zabronione z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkursy, zawody pozaszkolne, itp. Wówczas wydanie rzeczy uczniowi odbywa się tylko w obecności pracownika obsługi.
11. W trakcie zajęć lekcyjnych – wyjść zorganizowanych – pobieranie okryć jest możliwe tylko z nauczycielem prowadzącym.
12. Informacje na temat rzeczy znalezionych lub zagubionych należy niezwłocznie zgłaszać do nauczyciela pełniącego dyżur lub innego pracownika szkoły.
13. Zabrania się niszczenia cudzego mienia oraz pomieszczeń szatni jak i korytarza.
14. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej  własności oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły.

15. Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje pracownik obsługi.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i przyjęciem go przez Radę Pedagogiczną.

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz.740)
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zmianami)

Wykonanie: Dan-net