• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Strona główna

Strona główna

Dziecięca Akademia Przyszłości

"Dziecięca Akademia Przyszłości" – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. W naszej szkole powstały dwie grupy projektowe, obejmujące uczniów klas IV-VI.

Czytaj więcej...

"Krok po kroku w wielką przyszłość"

W bieżącym roku szkolnym w klasach I-III szkoły podstawowej realizowany jest projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Krok po kroku w wielką przyszłość".

Czytaj więcej...

SKO czyli jak nauczyć dziecko oszczędzać?

Zapewne większość z rodziców uczniów pamięta książeczki, na które można było wpłacać drobne sumy otrzymane od najbliższych. Zamiast w "śwince-skarbonce" pieniądze zbierało się w SKO. Popularna kiedyś forma oszczędzania powróciła do naszej szkoły. Szkolne Kasy Oszczędności to nie tylko sposób na oszczędzanie, ale także program edukacji finansowej. Zachęca najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

14 października (poniedziałek) 2013 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W Publicznej Szkole Podstawowej oraz w Publicznym Gimnazjum w tym dniu zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

15 października (wtorek) w ZSS będą miały miejsce akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pierwsza akademia z udziałem uczniów kl. O-IV PSP odbędzie się o godz. 10.00, druga z udziałem uczniów kl. V-VI PSP oraz I-III PG o godz.12.00.

Pierwszy odwóz dzieci kl. O-IV zrealizowany będzie o godz. 11.30, drugi po zakończonych uroczystościach ok. godz.13.30.

Przypominam uczniom o galowym ubraniu w dniu 15.10.2013 r.

Samorządy mają głos!

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji: "Samorządy mają głos".

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej http://wybory.ceo.org.pl
Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

Lista kandydatów do Władz Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce- Letnisko- 30 września 2014 roku:

1. Kacper Gola- klasa IVA
2. Adrian Maj- klasa IVA
3. Krystian Gołąbek- klasa IVA
4. Szymon Deja- klasa IVB
5. Ewa Mojsiuszko- klasa IVB
6. Wiktoria Krawczyk- klasa IVB
7. Natalia Mojsiuszko- klasa IVB
8. Oliwia Spytek- klasa IVB
9. Mateusz Duda- klasa VA
10. Kacper Karsznia- klasa VA
11. Jan Kubiak- klasa VA
12. Wojciech Maj- klasa VA
13. Kacper Wdowiak- klasa VB
14. Kinga Stalmach- klasa VB
15. Mateusz Cmiel- klasa VB
16. Patrycja Grzywacz- klasa VB
17. Olga Karaś- klasa VIA
18. Michał Marciniak- klasa VIA
19. Jakub Chmielewski- klasa VIA
20. Julia Jurek- klasa VIA
21. Martyna Klimowicz- klasa VIB
22. Paweł Gołda- klasa VIB
23. Natalia Łakomska- klasa VIB

Tuż przed wyborami każdy z kandydatów zaprezentuje swój program wyborczy.

Wyprawka szkolna 2015/2016

Informacja w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2015/2016.
Zgodnie z uchwałą Nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
   
w roku szkolnym 2015/2016 programem tym będą objęci uczniowie rozpoczynający szkołę:

• w klasie III szkoły podstawowej
• w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
• w klasie IV technikum

Pomoc będzie również udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty:

1. słabowidzącym,
2. niesłyszącym,
3. słabosłyszącym,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rodzice uczniów klas objętych programem będą mogli ubiegać się o pomoc, na podstawie kryterium dochodowego, z ustawy o świadczeniach rodzinnych (jednolite kryterium dochodowe) kwota uprawniająca do pomocy nie może przekraczać 574,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, niespełniających kryterium dochodowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w przypadkach określonych
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz. 163 ).

ZASADY UDZIELANIA POMOCY
1. Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 14 września 2015 r. do Dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016. Formularze wniosków będą dostępne w placówkach oświatowych oraz na stronie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko (www.garbatkaletnisko.pl).
3. Do 17 września 2015 r. Dyrektorzy szkół sporządzą listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekażą ją Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
4. Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie Dyrektorom szkół dowodu zakupu podręczników – imiennych faktur VAT.
5. Więcej informacji uzyskać można w szkołach na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

Pobierz wniosek nr 1 o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników

Pobierz wniosek nr 2 o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników (dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Godziny odjazdu autobusów szkolnych w dniach 2.09.2015 - 4.09.2015

Środa (2.09.2015)

- pierwszy kurs godz. 13.40

- drugi kurs godz. 14.35

Czwartek (3.09.2015)

- pierwszy kurs godz. 13.40

- drugi kurs godz.14.35

Piątek (4.09.2015)

- pierwszy kurs godz. 12.45

- drugi kurs godz.14.35

Ogłoszenie

2 listopada 2015
Dzień 2 listopada 2015r. /poniedziałek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu  zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Świetlicy szkolna pracuje w godzinach 7:30-15:30.

Szkolenie na temat dopalaczy
W dniu 25.11.2015 / środa/ o godz. 16:30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych odbędzie się szkolenie dla rodziców dotyczące dopalaczy. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. Szkolenie poprowadzi z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach pani Ilona Tarczyńska.

Spotkania z rodzicami
25.11.2015r / środa/ około godz. 17:00 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów gimnazjum.

26.11.2015r. /czwartek/ odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów szkoły podstawowej: o godz. 16:30 klasy IV-VI, a o 17:00 – klas I-III.

Mój artykuł

Na pewno Portugalia i Holandia to rywale o porównywalnej klasie. Skoro z Pomarańczowymi się udało, to spróbujemy jeszcze raz - zauważył szwedzki trener Islandczyków Lars Lagerbaeck. Dodał też, że choć kilku zawodników jego zespołu gra w renomowanych klubach, to siłą jego zespołu nie są jednostki, a kolektyw. - Zgranie, współpraca, organizacja. To nasze silne strony - przyznał.

Szanowni Rodzice, Przyjaciele Szkoły!

Szanowni Rodzice, Przyjaciele Szkoły!

Dziękujemy bardzo za przekazanie naszej szkole 1% podatku. Dzięki Państwa pomocy fundacja „Młodzi Młodym” przekaże na rzecz szkoły za 2015 r. 1026, 82 zł.

Uzyskaną kwotę przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Serdecznie prosimy o przekazanie NASZEJ SZKOLE 1% podatku za 2016 rok.

Dyrektor Agnieszka Babańca

Szanowni Rodzice, Przyjaciele Szkoły!

Szanowni Rodzice, Przyjaciele Szkoły!

Dziękujemy bardzo za przekazanie naszej szkole 1% podatku. Dzięki Państwa pomocy fundacja „Młodzi Młodym” przekaże na rzecz szkoły za 2015 r. 1026, 82 zł.

Uzyskaną kwotę przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Serdecznie prosimy o przekazanie NASZEJ SZKOLE 1% podatku za 2016 rok.

Dyrektor Agnieszka Babańca

Szanowni Rodzice, Przyjaciele Szkoły!

Szanowni Rodzice, Przyjaciele Szkoły!

Dziękujemy bardzo za przekazanie naszej szkole 1% podatku. To między z tych funduszy zakupiony został dywan interaktywny, który cieszy się niesamowitym zainteresowaniem uczniów. Serdecznie prosimy o przekazanie NASZEJ SZKOLE 1% podatku za 2016 rok.

Dyrektor Agnieszka Babańca

Komunikat

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, że w związku z przebudową mostu w miejscowości Bąkowiec ulegnie zmianie trasa autobusu szkolnego. Od dnia 4 września 2017 r. uczniowie będą dowożeni tylko z przystanku szkolnego zlokalizowanego przy byłej szkole podstawowej w Bąkowcu. Zmiany obowiązywać będą jedynie przez okres modernizacji mostu. Po zakończeniu inwestycji uczniowie będą odbierani ze wszystkich przystanków szkolnych, zlokalizowanych w miejscowości Bąkowiec.

Wykonanie: Dan-net