• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego PSP

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają sposób oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
2. Ocenianiu podlegają:
- osiągnięcia edukacyjne ucznia;
- zachowanie ucznia.

Cele oceniania wewnątrzszkolnego
1. Sprawdzanie wiadomości, umiejętności i osiągnięć edukacyjnych ucznia.
2. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
3. Motywowanie uczniów do zdobywania, pogłębiania wiedzy i umiejętności.
4. Dostarczanie nauczycielom i rodzicom informacji o aktywności ucznia, jego postępach, trudnościach i uzdolnieniach.
5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod swojej pracy.
6. Dostosowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego do możliwości uczniów.
7. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
8. Przekazanie uczniowi informacji co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
9. Rozpoznawanie stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. Formułowanie przez nauczycieli jasno określonych i jawnych wymagań na oceny  z poszczególnych przedmiotów.
2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
3. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według przyjętej skali ocen.
4. Ustalenie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania.
5. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz  sprawdzianów po odwołaniu.
6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7.Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Czytaj więcej...

Wykonanie: Dan-net