Regulaminy

Postanowienia ogólne

  1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
  2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.
  3. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych.
  4. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

Pobierz Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

§ 1

  1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.
  2. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce.
  3. Wypożyczenie podręcznika jest dokonywane przez Nauczyciela bibliotekarza.
  4. Zwrot Wypożyczonych podręczników Nauczyciel bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.

Pobierz REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

  1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
2) poznawanie kultury i języka innych państw:
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

Pobierz REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie szkoły podczas trwania zajęć szkolnych oraz osoby obce podczas zorganizowanych w szkole uroczystości, imprez i zajęć pozalekcyjnych.

2. Pracownicy obsługi są odpowiedzialni za organizację pracy w szatni zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Osoby korzystające z szatni mają obowiązek przyszyć wieszak przy każdym okryciu pozostawianym w szatni.

4. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać worek na obuwie zmienne.