• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Regulaminy

Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

Pobierz Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W GARBATCE-LETNISKO

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.
 2. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce.
 3. Wypożyczenie podręcznika jest dokonywane przez Nauczyciela bibliotekarza.
 4. Zwrot Wypożyczonych podręczników Nauczyciel bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.

Pobierz REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
2) poznawanie kultury i języka innych państw:
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

Pobierz REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

Regulamin stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko

1. Uprawnieni do korzystania ze stołówki  szkolnej są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko oraz dzieci z oddziałów Samorządowego Przedszkola  „Pod Sosnową Szyszką” mających oddziały w budynku szkoły  (według zasad obowiązujących w Przedszkolu Samorządowym).
2.  Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne  lub których dożywianie finansuje GOPS.
3. Odpłatność za obiady:
Dzienną opłatę za posiłek ustala organ prowadzący.
Opłata za obiady odbywa się przelewem na konto bankowe. Każde dziecko zgłoszone do dożywiania otrzymuje imienny druk wpłaty wygenerowany przez program  do ewidencji wpłat zawierający niezbędne dane: numer konta, kwotę oraz termin wpłaty.
4. Zwroty za obiady:
Zwrot kosztów za obiady może nastąpić z powodu choroby.
Rodzice zobowiązani są powiadomić sekretariat szkoły lub wychowawcę o nieobecności dziecka na obiadach, co da podstawę do odliczenia w odpłatności za dożywianie.
Odliczenie kwoty za niewykorzystane obiady następuje w kolejnym miesiącu. W ostatnim miesiącu nauki-czerwcu nie ma odliczeń za obiady.
Z obiadów za nieobecnego ucznia może korzystać rodzeństwo.

 5.Wydawanie posiłków:
Posiłki wydawane są w godzinach od 10.30-12.45.
Dożywianie odbywa się w formie cateringu, który przygotowuje Przedszkole
Samorządowe „Pod Sosnową Szyszką” w Garbatce-Letnisko.
W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień, zatwierdzony przez dyrektora przedszkola, kucharza i intendenta.
W wyjątkowych przypadkach poszczególne dni żywienia zawarte w jadłospisie mogą ulec zmianie, bądź zamianie (np. wycieczki).
6. Zasady bezpieczeństwa w stołówce:
Podczas spożywania obiadów obowiązuje kulturalne zachowanie, posłuszeństwo wobec osoby wydającej obiad i nauczyciela.
Uczniowie klas I-III przyprowadzani są na stołówkę przez nauczyciela. Uczniowie klas IV-VIII przychodzą indywidualnie.
Zupa podawana jest do stolika a drugie danie odbierane przez uczniów z punktu wydawania.
Uczeń zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w miejscu spożywania obiadu.
Po skończonym posiłku każdy uczeń odnosi brudne naczynia w wyznaczone miejsce (do okienka), po czym opuszcza pomieszczenie stołówki.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie szkoły podczas trwania zajęć szkolnych oraz osoby obce podczas zorganizowanych w szkole uroczystości, imprez i zajęć pozalekcyjnych.

2. Pracownicy obsługi są odpowiedzialni za organizację pracy w szatni zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Osoby korzystające z szatni mają obowiązek przyszyć wieszak przy każdym okryciu pozostawianym w szatni.

4. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać worek na obuwie zmienne.

Czytaj więcej...

Wykonanie: Dan-net