• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zespołu Szkół Samorządowych
w Garbatce – Letnisko

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W Zespole Szkół  Samorządowych w Garbatce – Letnisko działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
 2. Odrębne samorządy tworzą wszyscy uczniowie szkół:
  1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej,
  2. Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.
 3. Samorząd każdej szkoły posiada opiekuna, którym jest wyznaczony do tej roli, na wniosek uczniów nauczyciel. Opiekunowie Samorządu PSP i PG pośredniczą między uczniami a nauczycielami, Dyrektorem Szkoły i Radą Rodziców, pełnią rolę „Rzecznika Praw Ucznia”.
 4. W poszczególnych klasach są tworzone samorządy klasowe, których członkami są uczniowie danej klasy.
 5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 6. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.
 1. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU

 

 1. Celem działania samorządu jest:
  1. uczenie się demokratycznych form życia,
  2. pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole,
  3. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
  4. samokontrola i samodyscyplina uczniów,
  5. organizowanie czasu wolnego,
  6. inspirowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły,
  7.  organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
  8. współpraca ze wszystkimi organami szkoły w celu osiągnięcia przez uczniów jak najlepszych wyników nauczania i wychowania.
 2.  Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
  1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
  2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. uczestnictwa (w zależności od potrzeb) w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
  4. rozwijania swoich zainteresowań,
  5. korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,
  6. wydawania szkolnej gazetki, informatorów i biuletynów,
  7. nauki zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny,
  8. wyboru opiekuna samorządu.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU

 

 1. Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad ich przestrzeganiem.
 2. Samorząd może wydawać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją Dyrektorowi Szkoły.
 3. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą finansowaniu jego działalności.
 4. Samorząd może uzyskiwać informacje o bieżącej działalności szkoły.
 5. Samorząd może organizować imprezy i wycieczki.
 6. Samorząd zobowiązany jest do przyjęcia opinii i wniosków uczniowskich oraz do przedstawienia ich władzom szkolnym.
 7. Samorząd ma obowiązek współpracy z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków do spełniania obowiązków szkolnych.
 1. ORGANY SAMORZĄDU I ICH KOMPETENCJE

 

 1. Organami samorządu są;
  1. zebranie wszystkich uczniów szkoły,
  2. Przewodniczący Samorządu,
  3. Zarząd Samorządu,
  4. zebranie samorządów klasowych.
 2. Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.
 3. Organy samorządu są zobowiązane raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności.
 4. Zarząd Samorządu tworzą:
  1. przewodniczący samorządu,
  2. zastępca przewodniczącego,
  3. sekretarz,
  4. skarbnik,
  5. rzecznik praw uczniów,
  6. kronikarz.
 1. OPIEKUN SAMORZĄDU

 

 1. Czuwa nad pracami samorządu.
 2. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
 3. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami, Dyrektorem Szkoły i Radą Rodziców.
 4. Pomaga w prowadzeniu dokumentacji samorządu.
 5. Zapobiega powstawaniu i pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 1. WYBORY ZARZĄDU SAMORZADU

 

 1. Do obowiązków Komisji wyborczej należy:
  1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów na członków władz samorządu,
  2. przygotowanie wyborów (lista głosujących, lista kandydatów, karty do głosowania, lokal wyborczy),
  3. przeprowadzenie wyborów,
  4. przeliczenie głosów,
  5. sporządzenie protokołów,
  6. ogłoszenie wyników.
 2. Wybory odbywają się w ciągu jednego dnia. W dniu wyborów nie można prowadzić kampanii wyborczej. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają trzej mężowie zaufania wybrani przez zebranie Samorządów Klasowych. Mężowie zaufania nie mogą kandydować do władz samorządu.
 3. Wyborów Zarządu samorządu dokonuje się w następujący sposób:
  1. każda klasa, przez swój Samorząd Klasowy, w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyborów powinna zgłosić do Komisji Wyborczej nazwisko jednego kandydata na członka zarządu,
  2. kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się przez plakatowanie, spotkania przedwyborcze, ulotki, wiersze, piosenki,
  3. kampania trwa tydzień od zarejestrowania kandydatów,
  4. na kartach do głosowania nazwiska kandydatów są umieszczane w porządku alfabetycznym,
  5. wybory Zarządu Samorządu są tajne,
  6. głosowania dokonuje się przez postawienie znaku „X” przy nazwisku tylko jednego kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny wyborczej,
  7. członkami Zarządu Samorządu zostaje 6 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów,
  8. przewodniczącym samorządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, swoja działalność rozpoczyna po ogłoszeniu wyników wyborów,
  9. przewodniczący na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybiera spośród pozostałych członków swego zastępcę, sekretarza, skarbnika, rzecznika praw uczniów oraz kronikarza.
 1. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU

 

 1. Regulamin samorządu.
 2. Roczne plany pracy.
 3. Zeszyty protokołów.
 4. Kronika.
 5. Księgi wpływów i wydatków.
 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Sprawy wymagające współpracy Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale zainteresowanych stron.
 2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.
 3. Dyrektor ma prawo uchylić bądź zawiesić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeśli jest ono sprzeczne ze Statutem Szkoły lub możliwościami szkoły.
Wykonanie: Dan-net