„Krok po kroku w wielką przyszłość”

W bieżącym roku szkolnym w klasach I-III szkoły podstawowej realizowany jest projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Krok po kroku w wielką przyszłość". Objęci są nim wszyscy uczniowie klas młodszych, czyli 104 dzieci.

Założenia projektu to: - udzielenie wsparcia uczniom ze specyficznymi trudnościami i potrzebami oraz zminimalizowanie trudności w uczeniu się;
- zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- rozwijanie uzdolnień i umiejętności sprzyjających dalszemu rozwojowi dzieci;
- korygowanie wad postawy występujących u dzieci.

W ramach projektu realizowany jest szereg różnorodnych zajęć. Są nimi:
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
- zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne;
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy psychologicznej. Pomoc ta skierowana będzie do wszystkich dzieci w formie warsztatów uczących postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i unikania przemocy oraz indywidualnej pomocy psychologicznej w wymiarze 1 godz. w ciągu roku dla każdego ucznia.