Informacje o projekcie

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko
w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.
Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych (matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, językowych) oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 96 uczniów w tym 50 dziewcząt Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko do 31.01.2021 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od lutego 2019 do stycznia 2021 r. a także podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w tym 15 kobiet wyżej wymienionej szkoły do 31.05.2019 w zakresie:
- metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,
- stosowania metody eksperymentu w dydaktyce,
- wykorzystania TIK w dydaktyce.
poprzez objęcie ich szkoleniami w tym zakresie

W ramach realizacji Projektu zaplanowano: wyposażenie pracowni przyrodniczej, pracowni komputerowej i pracowni matematycznej w  PSP im. Królowej Jadwigi                     w Garbatce-Letnisko.

Grupę docelową projektu stanowi 120 uczniów oraz 25 nauczycieli.

Dla 120 uczniów/62 dziewcząt Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko zorganizowane będą zajęcia edukacyjne wyrównawcze i/lub doskonalące w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Przewidziano następujące zajęcia dodatkowe:
- zajęcia wyrównawcze i doskonalące z matematyki
- zajęcia wyrównawcze i doskonalące z języka angielskiego
- zajęcia doskonalące komputerowe
- zajęcia wyrównawcze z chemii
- zajęcia wyrównawcze z fizyki
- zajęcia doskonalące z geografii
- zajęcia z robotyki

Dla 25 nauczycieli/ 19 kobiet Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu:

 • stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw,
 • doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • stosowania narzędzi TIK w dydaktyce oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego

Zaplanowano osiągniecie następujących wskaźników:

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1;
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1;
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 20;
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 96;

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1;
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 1;
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 120;
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 25;
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 25;
 • Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych– 85;
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1;

 

Kwota dofinansowania – 332.377,55 zł; wkład własny – 17.674,56 zł.