• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

KONKURS PLASTYCZNY „MYŚLĘ – WIĘC NIE ŚMIECĘ

Zapraszamy wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „ Myślę – więc nie śmiecę”
1.Cele konkursu.

 1. Konkurs ma na celu:

- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- wyksztalcenie u dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań i nawyków w zakresie
segregacji śmieci,
- zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych.

 1. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac plastycznych o tematyce wskazanej w niniejszym regulaminie z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w rozdziale IV i V regulaminu.

2.Uczestnicy konkursu.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:
 2. Klasy 1-3 szkoły podstawowej,
 3. Klasy 4-6 szkoły podstawowej,
 4. Klasa 7, 8 szkoły podstawowej

3.Praca konkursowa.

 1. Temat pracy konkursowej dotyczy przedstawienia sposobów na ograniczenie wytwarzania odpadów, wiedzy o segregacji odpadów i ich ponownego przetwarzania.
 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych należy wykonać:
 3. Klasy 1-3 – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 4. Klasy 4-6 – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 5. Klasa 7, 8  – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 6. Prace należy wykonać indywidualnie. Niedopuszczalne są prace przestrzenne. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
 7. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.

4.Warunki udziału w konkursie.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Złożenie pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Prace powinny zostać oddane wychowawcom klas, a następnie przekazane do p. Anny Szczypińskiej lub p. Grażyny Kalembkiewicz.
 4. Każda praca na odwrocie powinna być opisana w następujący sposób:
  1. imię nazwisko autora,
  2. grupa wiekowa (należy wskazać numer klasy).
 5. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
 6. zgodność pracy z tematem konkursu,
 7. oryginalność i kreatywność,
 8. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika i estetyka wykonania,
 9. samodzielność wykonania.
 10. Spośród prac konkursowych spełniających wymogi regulaminu komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace w każdej z kategorii wiekowej. Dopuszczalne jest przyznanie miejsc ex aequo.
 11. Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienia.
 12. Prace należy złożyć do 9 października 2021 r.
 13. Ogłoszenie wyników konkursu do 18 października 2021r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 14. Decyzja komisji konkursowej co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od nich odwołanie.
Wykonanie: Dan-net