• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

§ 1. Organizacja i cel Konkursu
1. Organizatorem X edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwanego dalej „Konkursem” jest Województwo Mazowieckie, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Celem Konkursu jest:
1) popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu;
2) propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu;
3) poszerzanie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy;
4) zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

§ 2. Adresaci Konkursu
Konkurs skierowany jest do:
1) wolontariuszy;
2) osób korzystających z pomocy wolontariuszy;
3) podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
4) organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Zgłoszeni do Konkursu mogą zostać:
1) pojedynczy wolontariusze;
2) grupy wolontariuszy;
3) szkolne koła wolontariatu;
4) rodziny.
2. Podmiot zgłoszony do Konkursu, zwane dalej „Kandydatem”, swoją aktywność wolontariacką może realizować w dowolnym obszarze życia społecznego.
3. Kandydatów mogą zgłaszać:
1) organizacje pozarządowe;
2) grupy samopomocowe;
3) instytucje państwowe;
4) instytucje samorządowe;
5) podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
6) osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;
7) wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).

§ 4. Wymagania formalne
1. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2

 

2. W przypadku zgłoszenia Kandydata przez osoby wskazane w § 3 ust. 2 pkt 6 i 7 konieczne jest pisemne potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć. Potwierdzenie należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.
3. Każdy ze zgłaszających może zgłosić od 1 do 5 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
4. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności Kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 1. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relacja, refleksja, pamiętnik, jednak musi odnosić się do spełniania przez zgłaszaną osobę lub grupę kryteriów, o których mowa w § 7.
5. Opis, o którym mowa w ust. 4, powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach w formacie A4 i być sporządzony w formie maszynopisu, wydruku komputerowego lub w wersji elektronicznej w formie wskazanej w ust. 7 pkt 1.
6. Materiały inne niż wymienione w ust. 4 i 5 (np. filmy, materiały audio, prezentacje multimedialne) nie będą brane pod uwagę.
7. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z opisem należy przekazać w jednej z niżej wskazanych form:
1) elektronicznej – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , z tematem „X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
2) papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa. Z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

§ 5. Harmonogram Konkursu
1. Zgłoszenia w Konkursie przyjmowane są od 1 września do 30 września 2020 roku – o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w terminie do 30 października 2020 roku.
3. Wyniki Konkursu podaje się na stronach internetowych pod adresami www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.
4. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbywa się podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.
5. Termin i miejsce wręczenia nagród przez Organizatora podaje się do publicznej wiadomości na stronie www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gali, o której mowa w ust 4. I wręczenia nagród w inny sposób. Po zakończeniu Konkursu Organizator przesyła listy gratulacyjne do prezydenta/burmistrza/wójta miasta/gminy, w której działa laureat Konkursu.

§ 6. Kapituła i jej zadania
1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu, powołana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w drodze zarządzenia.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego;
2) dwaj przedstawiciele Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Kapituła Konkursu może zaprosić w roli ekspertów bez prawa głosu przedstawicieli organizacji lub instytucji zajmujących się wolontariatem.
4. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący wskazany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1.
3

 

5. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w następujących kategoriach:
1) wolontariat indywidualny;
2) wolontariat grupowy;
3) wolontariat w szkole lub przedszkolu;
4) wolontariat seniorów;
5) wolontariat w czasie pandemii – specjalna kategoria, która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku.
6. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia.
7. Kapituła Konkursu ocenia zgłoszenia według kryteriów określonych w § 7.
8. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniu w drodze konsensusu, w przypadku braku możliwości jego osiągnięcia - w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu, członkowie Kapituły przesyłają swoje oceny zgłoszeń przed posiedzeniem Kapituły drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub wyznaczają osobę, która przedstawi ich ocenę na posiedzeniu Kapituły.
10. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, zawierający w szczególności wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń oraz wyboru laureatów Konkursu. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły Konkursu
11. Od rozstrzygnięcia Konkursu przez Kapitułę nie przysługuje odwołanie.
12. Kapituła ulega rozwiązaniu po wyborze laureatów Konkursu.
13. Członkom Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Kapitule.

§ 7. Kryteria oceny zgłoszeń
Przy ocenie zgłoszonych kandydatów bierze się pod uwagę przede wszystkim:
1) zaangażowanie,
2) innowacyjność,
3) skuteczność,
4) partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.
§ 8. Uprawnienia laureatów
1. Laureaci Konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „Laureata Mazowieckich Barw Wolontariatu” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody, w ramach swoich działań promocyjnych.
2. Organizator promuje laureatów Konkursu na swoich stronach internetowych www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.

§ 9. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych biorących udział w konkursie jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , ePUAP: /umwm/esp/.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
4

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy za którą uważa się regulamin konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, w celu przeprowadzenia konkursu, przyznania, wręczenia dyplomów oraz nagród osobom wykazującym i realizującym aktywność wolontariacką w dowolnym obszarze życia społecznego i upublicznienia informacji o wynikach konkursu.
4. Dane mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji zawartych w uzasadnieniu formularza zgłoszeniowego np. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz www.dioalog.mazovia.pl (dotyczy wyróżnionych i laureatów konkursu), w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach, promujących konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” oraz być udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności;
6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych. Ponadto uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl)
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie „„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
9. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu poprzez złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prawnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 10. Wykorzystanie wizerunku
1. Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z Konkursem, w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek kandydata może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej www.mazovia.pl, w piśmie Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze. serce Polski” oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
5

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zwraca formularzy zgłoszeniowych złożonych przez uczestników Konkursu.
2. Informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych wykorzystuje się wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wykonanie: Dan-net