• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Demoralizacja  to  pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności. Charakterystyczne cechy to: podziw dla tzw. złych czynów, cynizm, brawura, nieżyczliwy stosunek do człowieka. Demoralizacja to pewien proces odchodzenia od obowiązujących w społeczeństwie wartości moralnych, a przejawiających się poprzez popełnienie czynu zabronionego. Demoralizacja jest wynikiem i jednocześnie przejawem nieprzystosowania społecznego nieletniego. Nie chodzi tutaj o zachowania jednostkowe, sporadyczne, izolowane, lecz o zespoły różnorodnych zachowań powtarzające się wielokrotnie i utrzymujące się.
Zachowania, które nazywane są przejawem demoralizacji to:

 • wulgarne słownictwo,
 • wagarowanie, (uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego)
 • wandalizm,
 • ucieczki z domu,
 • przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,
 • stosowanie agresji, przemocy,
 • palenie papierosów,
 • spożywanie alkoholu,
 • zażywanie narkotyków i innych środków odurzających
 • udział w destrukcyjnych subkulturach, sektach.
 • naruszenie zasad współżycia społecznego (szkodzenie innym);
 • popełnienie czynu zabronionego;
 • udział w grupach przestępczych.

Ustawa przewiduje, że zwalczanie demoralizacji nieletnich powinno być realizowane przy pomocy środków wychowawczych i poprawczych. Środki wychowawcze mogą być stosowane wobec nieletnich, którzy wykazują objawy demoralizacji, jak również wobec tych, którzy popełnili czyn karalny.

Środki wychowawcze to:

 • upomnienie
 • zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy, zaniechania używania alkoholu lub środków odurzających
 • nadzór rodziców
 • nadzór kuratora
 • skierowanie do ośrodka terapeutycznego
 • zakaz prowadzenia pojazdów
 • umieszczenie w placówce leczniczej
 • przepadek rzeczy uzyskanych w popełnieniu czynu karalnego
 • umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
 • środek poprawczy, w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym, stosowany jest wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny oraz jeżeli przemawia za tym wysoki stopień demoralizacji, charakter czynu, a także wówczas, gdy inne środki okazały się nieskuteczne.
Wykonanie: Dan-net