Zmieniająca się wokół rzeczywistość szkolna skłoniła nas do refleksji  nad powszechnością stosowania  oceny bieżącej w formie oceny cyfrowej, która  powoduje, że uwaga uczniów, rodziców i nauczycieli skupia się na ocenie, wyniku i egzaminie. Nie sprzyja to braniu odpowiedzialności uczniów za swoje uczenie się, a po powrocie do domu wiele godzin  odrabiają  prace domowe.  Dzieci nie mają  czasu na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, skupiając się na zapamiętywaniu treści określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

W szkole uczeń funkcjonuje od sprawdzianu do sprawdzianu. Dlatego też dyrektor szkoły wraz z  Radą Pedagogiczną PSP im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko podjęli decyzję o wprowadzeniu od września 2023 r. zmian w zakresie oceniania. W klasach  1-3 zrezygnowaliśmy z ocen sumujących (1-6) na rzecz informacji zwrotnej (ocena opisowa), natomiast przy ocenianiu bieżącym  w klasach 4-8 nauczyciele stosują zarówno  oceny wystawiane cyfrą jak również opisowe (informacja zwrotna), podczas oceniania bieżącego nie stawiamy ocen niedostatecznych, uczeń otrzymuje informację „spróbuj jeszcze raz” i może zliczyć  dane wymagania. Ponadto zrezygnowaliśmy z oceniania prac domowych i zmniejszyliśmy ich liczbę, co nie zwalnia ucznia z przygotowywania się do lekcji.

Zmieniliśmy także  formułę śródokresowych spotkań z rodzicami tzw. „wywiadówek” na rzecz spotkań trójstronnych RUN (Rodzic, Uczeń, Nauczyciel).  Odejście od tradycyjnego modelu oceniania wymaga  odpowiedniego przygotowania i zmiany myślenia. Nauczyciele naszej szkoły   uczestniczyli   w szkoleniach z dr Zylińską (z „Budzącej się Szkoły”)  oraz warsztatach  z Jarosławem Durszewiczem (Prezesem  Fundacji „Szkoła bez ocen”, ekspertem prawa oświatowego).  

W szkole bez ocen każdy uczeń ma szansę na pełny rozwój swojego potencjału – uzyskuje wsparcie i cenne wskazówki do rozwoju. Kluczowe w tym procesie jest zapewnienie uczniom jasnych, konkretnych informacji zwrotnych, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie w procesie uczenia się. Wierzymy, że szkoła powinna być miejscem, gdzie każdy uczeń ma możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy, bez presji ocen cyfrowych. Chcemy, aby nauczanie było bardziej angażujące i dostosowane do potrzeb każdego ucznia. Aby nauka była nie tylko skuteczna, ale również interesująca i wymagała aktywnego udziału uczniów w samodzielnym  dochodzeniu do wiedzy.

Od kilku miesięcy wprowadzamy w naszej szkole zmiany, ale mamy świadomość, że jest to proces i musimy się tego nauczyć zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany w naszej szkole są odpowiedzią na potrzeby współczesnego ucznia.

Dyrektor szkoły

Agnieszka Babańca

Monika Bernacik