• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

obowiązujące od 26 października

1. Szkoła realizuje zdalne nauczanie, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów  z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
2. Udział w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy dla uczniów. Uczestnictwo w lekcjach jest monitorowane przez nauczycieli i wychowawców poprzez udział w lekcji online, odczytywanie wiadomości od nauczycieli oraz bieżącą pracę ucznia na poszczególnych lekcjach.
3. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej lub prowadzi lekcje online wykorzystując e - dziennik, służbową pocztę elektroniczną oraz Microsoft Teams.
4. W czasie trwania lekcji on-line oraz użytkowania platformy Microsoft 356 aplikacji Microsoft Teams lub innych, co do zasady zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa autorskiego  (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83  ustawa  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych)  nie można rozpowszechniać cudzego wizerunku bez zgody osoby na nim przedstawionej między innymi nauczycieli, uczniów, rodziców.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia lub rodzica zakazu rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia osoby nagrywanej bądź sfotografowanej przysługują roszczenia wymienione w art. 78 ust. 1 (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83  ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

 • żądanie zaniechania rozpowszechniania wizerunku,
 • usunięcia skutków niezgodnego z prawem rozpowszechniania
 • żądanie odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia lub przekazania określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jednocześnie osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia na działanie będące niezgodnym z prawem przetwarzaniem jej wizerunku skargi do organu nadzorczego, a także prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.
5. W przypadku naruszenia zakazu rozpowszechniania wizerunku Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko zawiadomi właściwe  w sprawie organy ścigania. Za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych popełnionych przez dzieci zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego obowiązuje odpowiedzialność Rodziców.
6. Nauczyciel określa terminy, warunki i formy zaliczenia danego materiału.
7.Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczycieli oraz odsyłania zadań w wyznaczonym terminie i w sposób wskazany przez nauczyciela.
8.Jeśli uczeń nie ma możliwości odebrania i przesłania wykonanej pracy w ustalonym terminie, powinien skontaktować się z nauczycielem i indywidualnie ustalić sposób współpracy. Powyższe działanie może podjąć także rodzic ucznia.
9.Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów w trakcie zdalnego nauczania odbywa  się na podstawie wewnątrzszkolnych zasad oceniania określonych w Statucie Szkoły  z uwzględnieniem warunków pracy.

10. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym.

11. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
12.W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających  z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
13. Ocenianie zachowania ucznia w czasie zdalnego nauczania polegać będzie na:
a) podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły;
b) w okresie przywrócenia zajęć w szkole;
c) funkcjonowaniu ucznia w okresie nauki na odległość.
14. Ocenianie zachowania ucznia obejmuje:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia podczas zdalnego nauczania (systematyczność, zaangażowanie, sumienność, właściwa postawa, wywiązywanie                się z powierzonych obowiązków);
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej – zaangażowanie w pomoc kolegom, koleżankom podczas nauki zdalnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej – widoczne podczas lekcji online;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – dostosowywanie  się do zaleceń;
f) zachowanie zasad kultury podczas zdalnych lekcji, umiejętność słuchania, wypowiadania się;
g) udział w różnego typu konkursach lub projektach poszerzających umiejętności  i wiedzę, reprezentowanie szkoły.

15. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, który uwzględnia opinie nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
16. Rodzic/uczeń jest zobowiązany do codziennego odczytywania wiadomości   w dzienniku Librus. Rodzic kontaktuje się z wychowawcą bądź nauczycielem danego przedmiotu za pomocą dziennika Librus, poczty służbowej lub telefonicznie.
17.Rodzic jest odpowiedzialny za realizację obowiązku szkolnego dziecka w trakcie nauki zdalnej.

Wykonanie: Dan-net