• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

CYBERPRZEMOC TO:

 • nękanie, szantażowanie i straszenie z użyciem sieci lub telefonu komórkowego,
 • publikowanie bądź rozsyłanie ośmieszających zdjęć, informacji, filmów z użyciem Internetu lub telefonu,
 • umieszczanie w Internecie
  lub z użyciem telefonu komórkowego ośmieszających zdjęć, filmów i informacji.
 • podszywanie się pod inną osobę.

Cyberprzemoc dotyczy zazwyczaj dzieci i młodzieży.
Badania pokazują, że obecnie przemocy w sieci doświadcza co drugie dziecko w Polsce.
PAMIĘTAJMY!
Cyberprzemoc może przytrafić się każdemu, również naszemu dziecku.
Badania przeprowadzone w 2007 r. wykazały, że:

 • 57%  dzieci stało się przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew swojej woli,
 • 52%  dzieci miało do czynienia z przemocą werbalną
  w Internecie lub przez telefon komórkowy,
 • 47%  dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania,
 • 29%  dzieci przyznało, że ktoś podawał się za nie wbrew ich woli,
 • 21%  dzieci doznało poniżania, ośmieszania
  i upokorzenia
 • 16%  dzieci doświadczyło straszenia i szantażowania.

Jakie konsekwencje prawne może ponieść sprawca cyberprzemocy?

 • W dniu 6 czerwca 2011 r. weszła w życie poprawka do ustawy – Kodeks karny, opublikowana w Dz.U.2011nr 72 poz. 381, uznająca cyberprzemoc, jak i stalking w Polsce za czyn zabroniony. Obecnie czyn ten podlega karze na podstawie art. 190a Kodeksu Karnego:

paragraf 1: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
paragraf 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
paragraf 3: Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
paragraf 4: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 • W stosunku do małoletnich, czyli osób do 18 roku życia wszystkie działania prawne realizują rodzice lub opiekunowie prawni.
 • Jeżeli sprawcą cyberprzemocy jest osoba do 17 roku życia działania w sprawie realizuje Sąd rodzinny i nieletnich- to tam składamy zawiadomienie o czynie zabronionym.
 • Jeżeli zgłosimy przestępstwo a policja i prokuratura rozpoczną postępowanie, dziecko jako pokrzywdzony jest jednocześnie świadkiem przestępstwa i w związku z tym będzie przesłuchiwane.
 • W polskim prawie istnieje obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policje.
 • Sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego a także do współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno - pedagogiczna lub inną poradnią specjalistyczną oraz lekarzem lub zakładem leczniczym oraz zobowiązać rodzica lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody, którą nieletni wyrządził. Nadto gdy rodzice lub opiekunowie uchylą się od wykonania nałożonych obowiązków przez Sąd Rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 zł.
Wykonanie: Dan-net