1. W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci zakwalifikowane przez logopedę oraz posiadające orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się w grupach do czterech osób lub indywidualnie (zalecenia w orzeczeniu lub opinii z PPP). Odbywają się według ustalonego planu.
  3. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych zespołów chorobowych. W przypadku pojawienia się chorego dziecka na zajęciach, logopeda ma prawo do odmówienia terapii.
  4. Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji na temat rozwoju dziecka, pracy z dzieckiem w domu oraz jego postępów w terapii.
  5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania aby dziecko  systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne oraz do konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy – SYSTEMATYCZNE utrwalanie ćwiczeń w domu, jak również konsultacje ze specjalistami wskazanymi przez logopedę. Dzieci z wadami anatomicznymi np. wadą zgryzu, będą uczęszczać na terapię do czasu, kiedy ich maksymalne możliwości zostaną osiągnięte przy konkretnych warunkach anatomicznych.
  6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani zapoznać się z materiałami przekazanymi przez logopedę, a także powinni wspierać i pomagać dziecku w ćwiczeniach zwłaszcza, gdy ma ono trudności w ich opanowaniu.
  7. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na systematyczności i regularności ćwiczeń aż do opanowania materiału niezbędnego do korekty rozpoznanej wady lub zaburzenia mowy.
  8. Rodzice/opiekunowie powinni pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych, a jej skuteczność ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty.
  9. Rodzice/opiekunowie mają prawo kontaktować się z logopedą przez dziennik elektroniczny, w trakcie dni otwartych bądź podczas godziny dyspozycyjności.