• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI na rok szkolny 2013/2014

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- reprezentowanie ogółu uczniów;
-rozwijanie umiejętności decydowania o sobie i podejmowania zbiorowych decyzji, dokonywania właściwych wyborów;
-działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;
- zapoznanie uczniów z zasadami działania i strukturą organizacji samorządowych;
- kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, szkoły, społeczności lokalnej, ojczyzny;
- wdrażanie do dbałości o środowisko naturalne, bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły;
- uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
- kształtowanie postaw prospołecznych;
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
- wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości uczniów, rozbudzanie szacunku dla pracy innych;
- inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach.

 

L.p.

Zadania Samorządu Uczniowskiego Przewidywany termin realizacji Osoby wspomagające

1.

Spotkanie zarządu z samorządami klasowymi w celu ustalenia szczegółowego planu pracy na nowy rok szkolny.

wrzesień

wychowawcy klas

2.

 

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego spośród przedstawicieli samorządów klasowych.

wrzesień

wychowawcy klas

3.

Dzień chłopaka- dyskoteka szkolna

wrzesień

wychowawcy klas

4.

Przygotowanie i zorganizowanie akademii
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

październik

 

5.

Współpraca z organizacjami szkolnymi

- PCK – akcje charytatywne
- Zuchy – opieka nad miejscami pamięci

na bieżąco

opiekunowie organizacji

6.

Organizowanie spotkań z samorządami klasowymi w celu omówienia aktualnych spraw dotyczących społeczności szkolnej

na bieżąco

 

7.

Światowy Dzień Pluszowego Misia 25XI- zbiórka maskotek dla dzieci z Domu Dziecka
Andrzejki- wróżb, dyskoteka szklona

listopad

Opiekun samorządu

8.

Konkurs Kolęd
Mikołajki – dostarczenie zebranych maskotek
Wigilia- wręczenie kartek pracownikom szkoły, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły

grudzień

Nauczyciele katechezy,  muzyki,
plastyki,
opiekun samorządu,
świetlica szkolna

9.

Udział w akcjach charytatywnych
- pomóżmy dzieciom ze szkoły dla Niewidomych i Niedowidzących w Laskach
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Góra Grosza
- Adopcja na odległość
- inne

listopad
styczeń
na bieżąco

PCK

10.

Organizowanie imprez dochodowych
- zabawy andrzejkowe, dyskoteki
- wykonanie i sprzedaż stroików świątecznych, znaczków i kart walentynkowych
- inne

 

na bieżąco

 

świetlica szkolna

11.

Pomoc uczniom mającym problemy
w nauce i opieka nad młodszymi dziećmi, współorganizowanie imprez dla najmłodszych
- ślubowanie klas pierwszych
- zabawa andrzejkowa i choinkowa

na bieżąco

październik
listopad/styczeń

wychowawcy klas młodszych

12.

Współpraca z organizacjami i placówkami
z najbliższego terenu, m. in.:
- Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji  w Garbatce-Letnisko
- Placówką „PANDA” w Kozienicach
- szkołami

 

na bieżąco

 

13.

Redagowanie artykułów do gazetki szkolnej „Szkoleś”
- zamieszczanie aktualnych informacji
w rubryce samorządu uczniowskiego

na bieżąco

opiekunowie gazetki szkolnej

14.

Udział w przygotowaniu apeli i uroczystości szkolnych
- Dzień Patrona Szkoły
- Dzień Dziecka
- Dzień Życzliwości i Uśmiechu
- inne

kwiecień
czerwiec
na bieżąco

 

nauczyciele

15.

Pokazywanie osiągnięć uczniów na forum szkoły:
- organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów (plastyczne, najładniejsza klasowa dekoracja bożonarodzeniowa itp.)

 

na bieżąco

 

nauczyciele

16.

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- przygotowanie paczek dla dzieci
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
Gminną Opieką Społeczną i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

grudzień
na bieżąco

wychowawcy
pedagog szkolny
świetlica

17.

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez:
- promocję właściwego odżywiania się, odpoczynku na świeżym powietrzu

na bieżąco

PCK

18.

Zapobieganie konfliktom w szkole

na bieżąco

wychowawcy

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
Andrzej Suwała

Wykonanie: Dan-net