• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają sposób oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
2. Ocenianiu podlegają:
- osiągnięcia edukacyjne ucznia;
- zachowanie ucznia.

Cele oceniania wewnątrzszkolnego
1. Sprawdzanie wiadomości, umiejętności i osiągnięć edukacyjnych ucznia.
2. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
3. Motywowanie uczniów do zdobywania, pogłębiania wiedzy i umiejętności.
4. Dostarczanie nauczycielom i rodzicom informacji o aktywności ucznia, jego postępach, trudnościach i uzdolnieniach.
5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod swojej pracy.
6. Dostosowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego do możliwości uczniów.
7. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
8. Przekazanie uczniowi informacji co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
9. Rozpoznawanie stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. Formułowanie przez nauczycieli jasno określonych i jawnych wymagań na oceny  z poszczególnych przedmiotów.
2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
3. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według przyjętej skali ocen.
4. Ustalenie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania.
5. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz  sprawdzianów po odwołaniu.
6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7.Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

Zasady oceniania zajęć edukacyjnych

1. W roku szkolnym są dwa okresy. Ich termin ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.

1a Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a)  śródroczne i roczne;
b) końcowe.

2. Oceny roczne (śródroczne) ustala się według następującej skali:
1) celujący   6
2) bardzo dobry   5
3) dobry  4
4) dostateczny  3
5) dopuszczający  2
6) niedostateczny    1
3. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach w  skali przedstawionej w ust. 2. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" lub „-".
3a  Pozytywnymi ocenami są oceny, o których mowa w pkt 2. ust. 1-5.
3b Negatywną oceną jest ocena, o której mowa w pkt 2. ust. 6.
3c  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz  laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
4. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:
a) na ocenę celującą:
- uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony przez program nauczania przedmiotu w danej klasie
- potrafi w sposób twórczy stosować posiadana wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych, proponuje rozwiązania nietypowe;
- samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia poprzez osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.
b) na ocenę bardzo dobrą:
- osiągnął bardzo wysoki poziom wymagań programowych
- uczeń właściwie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi, samodzielnie wyjaśnia zjawiska, wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce, stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje problemy      w sposób twórczy,
- wypowiedź ucznia cechuje poprawny język i styl oraz precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku); uczeń sprawnie posługuje się obowiązującą  w danym   przedmiocie terminologią.
c) na ocenę dobrą:
- uczeń opanował większość materiału programowego, treści są logicznie powiązane,
- uczeń poprawnie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi oraz przy inspiracji nauczyciela wyjaśnia zjawiska i umiejętnie je interpretuje,
- uczeń samodzielnie stosuje wiedzę w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych, natomiast w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
- podstawowe pojęcia i prawa uczeń ujmuje za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy;
d) na ocenę dostateczną:
- zakres opanowanego przez ucznia materiału programowego ograniczony jest do treści podstawowych; uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami,
- uczeń poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia, stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela,

e) na ocenę dopuszczającą:
- uczeń ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w toku dalszej  
nauki.
-   uczeń słabo rozumie treści programowe; podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane;  
brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
f)  ocenę niedostateczną:
-  otrzymuje uczeń, który nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
- uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,  jego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
- nie wykorzystał szans i pomocy proponowanych przez szkołę

5. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia; 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno- -pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

6. Każda ocena jest jawna dla uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych). 

7. Rodzice uczniów mają prawo do wglądu prac swoich dzieci w czasie Dni Otwartych organizowanych przez szkołę lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem.

8. Nauczyciel uzasadnia ustnie oceny uczniowi po ich wystawieniu, a rodzicom na najbliższym spotkaniu.  Oceny z prac pisemnych uzasadniane są pisemnie na wniosek rodzica.

9. Dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

10. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, plastyki, zajęć technicznych, muzyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach, jak również aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

11. Częstotliwość i różnorodność oceniania zależna jest od specyfiki danego przedmiotu:

 1. przyjmuje się następujący sposób przeliczania liczby punktów na ocenę szkolną w pisemnych pracach klasowych i całogodzinnych sprawdzianach:

0 % - 29 % stopień niedostateczny
30 % - 49 % stopień dopuszczający
50 % - 74 %  stopień dostateczny
75 % - 89 %  stopień dobry
90 % - 100 % stopień bardzo dobry
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który dostał min. 90 % punktów i wykonał zadanie dodatkowe.

      2. Minimalna ilość ocen w semestrze:

a) przy zajęciach w wymiarze tygodniowym 1 – 2 godziny    - trzy oceny,
b) przy zajęciach w wymiarze tygodniowym 3 godziny  - pięć ocen,
c) przy zajęciach w wymiarze tygodniowym 4 godziny i więcej  - sześć ocen.

12. Uczeń powinien uzyskać oceny z różnych form sprawdzania jego umiejętności: sprawdziany, prace klasowe, odpowiedzi ustne, prace domowe, testy kompetencji, aktywność itp.

13. Wszystkie prace klasowe i całogodzinne sprawdziany zapowiadane są z jedno- tygodniowym wyprzedzeniem i zapisywane w dzienniku w momencie zapowiedzi, przy czym:
1) w tygodniu mogą być najwyżej trzy sprawdziany całogodzinne lub prace klasowe, jednak nie więcej niż jeden dziennie;
2) przedmiotem pracy klasowej i całogodzinnego sprawdzianu jest zapowiedziany i utrwalony z uczniami zakres materiału.
14. Przyjmuje się następujący tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana:

 1. uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą pisemnie wnioskować do Dyrektora szkoły - w ciągu 2 dni od podania przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  - o jej podwyższenie;
 2. nauczyciel  - następnego dnia po wpłynięciu wniosku – ustala i przedstawia:

 1. formy poprawy przewidywanej oceny (pisemna, ustna, zadania praktyczne),
2. termin poprawy i miejsce,
3. zakres wiadomości i umiejętności.

 1. termin poprawy nauczyciel ustala w ciągu najbliższych 2 dni, nie wcześniej niż następnego dnia po przekazaniu informacji uczniowi;
 2. poprawę przeprowadza nauczyciel uczący w obecności innego nauczyciela tego samego przedmiotu lub pokrewnego;
 3. ocena z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku poprawy nie może być niższa od przewidywanej;
 4. ustaloną ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego najpóźniej na dzień przed radą klasyfikacyjną i informuje o tym wychowawcę;
 5. protokół dotyczący poprawy nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia;
 6. ocena z zajęć edukacyjnych ustalona przez nauczyciela wg powyższego trybu jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 37f i § 37i Statutu Szkoły.

15. Zasady oceniania na  lekcjach religii regulują odrębne przepisy.

Wykonanie: Dan-net